++Sitene Ekle
1-) Açtığı özel işyerine tabelasını asarak kendi adına ve hesabına faaliyette bulunan ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber gibi kimselerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç aşa-ğıdakilerden hangisidir?
2-) Aşağıdakilerden hangisinin, hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden muaftır?
3-) Kadıköy Gazetesine hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan yazar Ahmet Yılmaz yazdığı makaleler karşılığında gazeteden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
4-) Telif kazançları istisnasında stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Aşağıdakilerden hangisi telif hakları istisnasına konu eserlerden biri değildir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?
7-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının tespiti sırasında indirilebilecek  giderlerden biri değildir?
8-) Kiralamış olduğu bir işyerini aynı zamanda ikametgah olarak da kullanan bir serbest meslek erbabı, ödediği kiranın ne kadarını hasılattan gider olarak indirebilir?
9-) Serbest meslek erbabı satın aldığı mesleki dergiler için ödediği bedelin ne kadarını gider olarak indirebilir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zancında, gayri safi hasılattan gider olarak indirilemez?
11-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zançlarında, hasılat kapsamına girmez?
12-) Biletle girilen yerlerde, faaliyette bulunan dar mükellefin safi serbest meslek kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Serbest meslek kazancı, aşağıdaki defterler-den hangisi ile tespit edilir?
14-) Serbest meslek kazancı nasıl tespit edilir?
15-) İhtira beratı ve telif haklarının müellifleri, mucitleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
16-) Telif haklarının müellifleri ve kanuni mirasçıları tarafından satılması ve kiraya verilmesinden doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Aşağıdakilerden hangisinin kazancı serbest meslek kazancıdır?
18-) Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarının hangisinin kapsamında yer alır?
19-) Serbest meslek erbabını bir araya getirerek örgütlemek veya bunlara sermaye sağlamak suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından pay alanların bu kazancı aşağı-dakilerden hangisidir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
22-) Bir doktorun özel hastane işletmesinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren durumlardan biri değildir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir? soru detayi