++Sitene Ekle
1-) Vergi Usul Kanunundaki zamanaşımı kavramına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2-) Vergi Usul Kanununun defter düzenine ilişkin hükümleri gereğince aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3-) Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren bir fiildir?
4-) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?
5-) Vergi Usul Kanununa göre amortismanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6-) Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümleri gereğince aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7-) Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8-) İkmalen tarh edilen vergi ve buna bağlı cezalarda ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilmezse tahakkuk gerçekleşir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi vergi levhasını tasdik etmeye yetkili değildir?
10-) Vergi Usul Kanununa göre sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11-) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki defterlerin hangisinin tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır?
12-) Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?
13-) Memleketi terk ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle beyan üzerinden tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?
14-) Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün içinde düzenlenmelidir?
15-) Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeri olarak tanımlanan değerleme ölçüsü hangisidir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi vergisel ihtilafların idari çözüm yollarından biri değildir?
17-) Aşağıdaki alacaklardan hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına girmez?
18-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanunda sayılan teminatlar arasında yer almaz?
19-) Aşağıda sayılan amme alacaklarının hangisine gecikme zammı tatbik olunmaz?
20-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanunda sayılan cebren tahsil şekillerinden biri değildir?
21-) 6183 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımıkesilmez?
22-) 6183 sayılı Kanuna göre menkul mal haczinde değerlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?
23-) Vergi inceleme elemanı mükellef (A)nın 2002 takvim yılı hesaplarınıincelemiş ve hakkında vergi inceleme raporu düzenleyerek 10 Kasım 2006 tarihinde vergi dairesine teslim etmiştir. Raporda tarhı gereken vergi ile kesilmesi gereken cezalar vardır. Zamanaşımına uğramaması için vergi dairesi bu rapora istinaden yapılacak tarhiyata ilişkin düzenlediği belgeyi en geç hangi tarihe kadar tebliğ etmesi gerekir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi diğer işlemler masası tarafından yapılmaz ?
25-) Vergi ceza ihbarnamelerinin mükellefe tebliğ edilecek nüshasına tarhiyatın dayanağı olan aşağıdaki belgelerden hangisi eklenmez?
26-) Aşağıdaki kazanç ve iratların hangisinde elde etme tahakkuk esasına göre tespit edilir?
27-) İnşaat malzemeleri alım-satım işi ile mühendislik proje hizmetleri yapan bir kollektif şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
28-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda yazılı kimselerden hangisi Türkiyede yerleşmiş sayılır?
29-) Dar mükellef gerçek kişilerin vergilendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
30-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç değildir?
31-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
32-) Aşağıdaki şahıslardan hangisinin elde ettiği gelir ücret olarak vergilendirilemez?
33-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdaki mükelleflerden hangisinin basit usulde vergilendirilmesi mümkündür?
34-) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olup birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
35-) Merkezi Ankarada bulunan (B) Ş.nin baraj ve köprü yapımı olmak üzere iki ayrı birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi vardır. Bu işlere ait harcamalar ile tahsil edilen istihkaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: İşin Adı Harcama Tutarı(YTL) İstihkak Tutarı(YTL) Baraj 400.000 500.000 Köprü 600.000 500.000 Ankaradaki genel merkeze ait binanın yıllık kira bedelinin 8. 000 YTL dir. Buna göre baraj inşaatına isabet eden kira bedeli ne kadar olacaktır?
36-) Kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin yanında çalışanların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
37-) Serbest meslek kazancının tespitinde kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan binek otomobillerinin giderleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
38-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
39-) Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yer alan giderlerden hangisi gider olarak dikkate alınmaz?
40-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir?
41-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?
42-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurum kazancının tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisinin indirilmesi kabul edilmez?
43-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri tespit etmede kullanabileceği yöntemlerden biri değildir?
44-) Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen teslim ve hizmetlerden hangisi Özel Tüketim Vergisinin konusuna girmez?
45-) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
46-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDVnin konusuna girmez?
47-) Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV uygulanmaz?
48-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDVden istisna değildir?
49-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
50-) Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki vergileme ölçüleri arasında yer almaz?
51-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracat istisnası uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yurt dışındaki müşteri sayılmaz?
52-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre bir teslim işleminde aşağıdaki durumların hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?
53-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergiler indirim konusu yapılabilir?
54-) Altından mamul bilezik tesliminde KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
55-) Teslimi aynı zamanda özel tüketim vergisine (ÖTV) de tabi olan bir malın satışında aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil değildir?
56-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
57-) Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisinin ödeme şekillerinden biri değildir?
58-) Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
59-) Aşağıdaki bilgilere göre (A) İşletmesinin satılan malların maliyeti hangisidir? Dönembaşı stok 5.000 Dönem içi alışlar 95.000 Alış iadeleri 14.000 Dönem sonu stok 6.000
60-) 657sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında değildir?
61-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde işe başlamak zorundadır?
62-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına kendi isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi annesinin babasının eşinin çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?
63-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili amir değildir?
64-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç ay aylıksız izin alabilirler?
65-) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanı tarafından atanır?
66-) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre örgütlenmede aşağıdaki birimlerden hangisi danışma birimidir?
67-) Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir?
68-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir?
69-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre müsteşar düzeyindeki üst yöneticilerin sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
70-) Damga Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
71-) İkmalen ve resen tarh edilen vergiler hangi belge ile ilgililere tebliğ edilir?
72-) Uluslararası anlaşmalarla getirilen vergi muafiyetinin uygulanabilmesi için aşağıdaki aşamalardan hangilerinin tam olarak yerine getirilmesi gereklidir?
73-) Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya yetkili değildir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi değildir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını kaldıran hallerden değildir?
76-) 6183 sayılı Kanuna göre ihtiyati hacze dava açma süresi haczin tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?
77-) 6183 sayılı Kanun gereğince aşağıda aşaması verilen amme alacaklarının hangisine ihtiyati haciz uygulanmaz?
78-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının yardımcı hizmet birimidir?
79-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı hangi yasal düzenlemeyle belirlenmektedir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanuna göre amme alacağının korunma hükümlerinden biri değildir?
81-) Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?
82-) Vergi hatalarının düzeltilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?
83-) Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri gelirin türü aşağıdakilerden hangisidir
84-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?
85-) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda bilanço toplamı değişmez?
86-) Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağış ve yardımlar hangi gelir unsurlarından indirilebilir?
87-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet alımlarında aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması zorunludur?
88-) Aşağıdaki mükelleflerden hangisi geçici vergi ödemez?
89-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin şartlarından biri değildir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi vergisel ihtilaflarla ilgili bir davaya bakmaya yetkili değildir?
91-) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi kurumun bağlı olduğu vergi dairesine ne zaman verilir?
92-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi Hesap ve Takip Masası tarafından yapılır?
93-) Ülkemizde halen uygulanmakta olan KDV oranlarının tamamı doğru olarak hangi seçenekte yer almaktadır?
94-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
95-) Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak KDV indirimi yapılamaz?
96-) Aşağıdaki vergilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının konusunu oluşturmaktadır?
97-) Aşağıdaki kağıtlardan hangisi damga vergisinden istisna değildir?
98-) Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
99-) Bir çamaşır makinesi tesliminde KDV nin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?
100-) Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
online sınav Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? soru detayi