++Sitene Ekle
1-) Birinci sınıf tüccar olan K, 04.03.2000 tarihinde 1 Milyar TLlik kazanç elde etmiş, ama elde etmiş olduğu bu kazancın 30.03.2001 tarihine kadar vermesi gereken beyannamesini vermemiştir. Buna göre, mükellef Knin vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
2-) Mükellef A vadesi 30 Eylül 2001 tarihinde dolan vergi borcunu ödememiştir. Vergi dairesi Aya 20.06.2003 tarihinde ödeme emri göndermiştir. Buna göre, ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen bu vergi borcu hangi tarihte zamanaşımına uğrar?
3-) Aşağıdakilerden hangisinin defter tutma mecburiyeti yoktur?
4-) Tam mükellef kurumdan 2009 yılında 50.000 TL tutarında brüt kâr payı geliri elde eden gerçek kişi Anın beyan etmesi gereken geliri kaç TLdir?
5-) Vergi mahkemesinde dava açma süresini kaçırdıktan sonra vergi dairesi müdürlüğüne düzeltme başvurusunda bulunan Aya olumsuz cevap verilmesi durumunda Anın yapabileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Gelir Vergisi Kanununa göre, dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler?
7-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamında değildir?
8-) 45. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?
9-) Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellef Aya vergi ziyaı cezası kesmiştir. Anın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır. Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
10-) Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?
11-) Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararları hangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusuna konu edilebilir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?
13-) 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükellef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir?
14-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklardan biridir?
16-) Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişilikten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci Kden alınmıştır. Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
17-) I. Zirai kazanç II. Ücret III. Gayrimenkul sermaye iradı. hangilerinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına dayanmaktadır?
18-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?
19-) Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyan etmemiştir. Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımına uğrar?
20-) Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslah müessesesi uygulanmaz?
21-) Veraset ve intikal vergisi tarifesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
22-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
23-) Kaynakta kesinti yoluyla alınan gelir vergisi ne zaman ödenir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının çözümünde görevli mahkemelerden biridir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?
26-) Aşağıdaki vergi suçlarından hangisinde iştirak kabul edilmiştir?
27-) Aşağıdakilerden hangisi çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesini gerekli kılar?
28-) Aşağıdaki iş sahiplerinden hangisi basit usulde vergilendirilemez?
29-) Mükellef A kaçakçılık suçu ile birlikte vergi ziyaı suçunu işlemiş ve kendisine 12 milyar TL ceza kesilmiştir. Aynı suça, Aya iştirak ettiği ve bu eylemden maddi menfaat sağladığı anlaşılan Bye verilecek olan cezanın miktarı kaç milyar TLdir?
30-) Mevcut yasal düzenlemeye göre, fatura malın teslim tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmelidir?
31-) Kanuni süre geçmesine rağmen beyanname verilmemesi durumunda yapılan tarh aşağıdakilerden hangisidir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi, özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerinin ustaca kullanılarak, vergi borcunun azaltılmaya veya sıfırlanmaya çalışılmasını ifade eder?
33-) Vergi hukukunda genel kural olarak 5 yıl olan tahakkuk zaman aşım süresi, aşağıdaki vergilerden hangisinde 5 yılın üstüne çıkabilmektedir?
34-) Doğal afetler nedeniyle mal varlıklarının 1/3ünü kaybeden mükelleflerin vergi borçlarının terkinine karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
35-) GV Kanununa göre, telif kazançları aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamındadır?
36-) Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?
37-) Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
38-) Aşağıda verilenlerden hangisinin, beyanname verme zamanı 25 Şubattır?
39-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek kalemlerden biridir?
40-) Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?
41-) Kamu harcamalarının tahsilinde, borçlunun iflası veya mallarının haczi durumunda, kamunun diğer alacaklılar karşısındaki önceliğine ne ad verilir?
42-) Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir?
43-) Vergi ziyaı suçundan ceza alan mükellefler, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren kaç yıl içinde aynı suçu işlerse cezaları artırılır?
44-) Aşağıdakilerden hangisi geçici vergi ödemekle yükümlüdür?
45-) Motorlu taşıtlar vergisinin vergileme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın gerçek usulde tespitinde gider olarak indirilemez?
48-) Vergi matrahının, tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde, takdir komisyonu veya vergi inceleme elemanının raporu üzerine vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen vergi tarhına ne ad verilir?
49-) Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının güvence altına alınması yollarından biri değildir? soru detayi