++Sitene Ekle
1-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
2-) Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini dayandırmak zorunda olmadıkları aşağıdakilerden hangisidir?
3-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, hangi kurumun kararı ile satılır?
4-) Performans göstergelerini kim hazırlar?
5-) Aşağıdakilerden hangisi kamu gideri tanımı içinde yer almaz?
6-) Her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunlara ilişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususlarda hangi kanun hükümleri uygulanır?
7-) Hangisi üst yönetici değildir?
8-) Aşağıda sayılanlardan hangisi üst yöneticilerin kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirirken yararlanmadığı görevlilerdendir?
9-) Genel bütçe ile mahalli idarelerde üst yöneticiler sırasıyla kime karşı sorumludurlar?
10-) 5018 sayılı kanuna göre Bakanların sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11-) Bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime veya kimlere karşı sorumludurlar?
12-) Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye hangisi yetkildir?
13-) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine hangi merciler yetkilidir?
14-) Mali saydamlığın gereklerinden olmayan husus hangisidir?
15-) Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından hangisi sorumludur?
16-) Hangisi Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esaslarından biri değildir?
17-) Hangisi Kamu maliyesinin temel ilkelerinden değildir?
18-) Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir ilkesi hangi ilkeyi ifade eder?
19-) gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimi neyin konusunu oluşturur?
20-) Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plana ne ad verilir?
21-) Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirlere ne denir?
22-) Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelere ne denir?
23-) 5018 sayılı kanun uygulamasında genel, özel ve düzenleyici denetleyici kurum idarelerinin tamamına ne denir?
24-) Hangisi 5018 Sayılı Kanunun amaçlarından değildir?
25-) Hangisi Kamu Maliyesi tanımı içinde yer almaz?
26-) Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçlere ne denir?
27-) Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler e ne denir?
28-) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 5018 sayılı kanunun aşağıda belirtilen düzenlemelerden hangisine tabi değildir?
29-) Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderlere ne denir?
30-) Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerlere ne denir?
31-) Hangisi Harcama birimi sayılır?
32-) Hangisi kamu gideri tanımı içinde yer almaz?
33-) 5018 Sayılı kanunun en geniş anlamda kapsam olarak belirlediği idare aşağıdakilerden hangisidir?
34-) Hnagisi doğrudur?
online sınav Hnagisi doğrudur? soru detayi