++Sitene Ekle
1-) Geçiçi bütçe uygulaması en fazla ne kadar sürebilir?
2-) Geçici bütçe uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3-) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerini ne zaman T.B.M.M ne ve Maliye Bakanlığına Gönderirler?
4-) Bütçelerini doğrudan T.B.M.M ne göndermeyen aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere eklenmeyen belge hangisidir?
6-) Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu ne zaman, kim tarafından hangi merciye sunulur?
7-) En geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen hangisir?
8-) Milli Bütçe Tahmin Raporunu kim hazırlar
9-) Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere hangi merciye ne zaman gönderilir?
10-) Kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığına Gönderirler?
11-) Genel bütçe gelir teklifini kim hazırlar?
12-) Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
13-) Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin içermediği husus aşağıdakilerden hangisidir?
14-) Orta vadeli mali plan ne zaman resmi gazetede yayımlanır?
15-) Orta vadeli mali planı karara bağlayan mercii hangisidir?
16-) Orta vadeli mali planı hangisi hazırlar?
17-) Orta vadeli mali planın içeriği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
18-) Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
19-) kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan belge hangisidir?
20-) Orta Vadeli Program ne zaman yayımlanır?
21-) Orta vadeli proğramı kabul eden merciihangisidir?
22-) Orta vadeli program hangi merci tarafından hazırlanır?
23-) Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlanma süreci ne ile başlar?
24-) Giderlere ilişkin olarak yer alan Fasıl ve bölüm ve bölüm deyimleri neyi ifade eder?
25-) Merkezî yönetim bütçe kanununda yer almayan husus hangisidir?
26-) merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. Aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
27-) Bütçeler Stratejik Planlar dikkate alınarak izleyen kaç yılın bütçesi ile birlikte görüşülür ve değerlendirlir?
28-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, ...... dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidr?
29-) Merkezi yönetim bütçe tasarısı hangisi tarafından hazırlanır?
30-) Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolündeuyulması gereken ilkelreden olmayan hangisidir?
31-) Bütçe ile ilgili hükümler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
32-) bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçesi nasıl bir bütçedir?
33-) Devlet tüzel kişiliğine ait idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
online sınav Devlet tüzel kişiliğine ait idarelerin bütçelerine ne ad verilir? soru detayi