++Sitene Ekle
1-) İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar,
2-) Harcama talimatıyla ilgili olarak doğru olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
3-) Üst yöneticinin harcama yetkilisi olması,
4-) Harcama yetkilsini belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Hangisi Gelirlerin toplanmasında uyulacak ilkelerden değildir?
6-) Ön ödeme ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Ödenemeyen Giderlerle ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
8-) İdareler bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere hangi şartlarda düzenleme yapamazlar?
9-) Yapılan yardımların geri alınmasıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
10-) İdareler, yardım yapılan teşekülerin isim listesini, teşekülere ilşkin bilgileri, yardımın amacını,konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, ne zamana kadar kamuoyuna açıklar?
11-) Bütçelerden yardım yapabilme şartları ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesi ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesine ne denir?
14-) Kamu Yatırım projeleri ile ilgili olarak doğru olmayan husus hangisidir?
15-) Örtülü ödenekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
16-) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenek hangisidir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir?
18-) Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmalar tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde, kim tarafından açıklanır?
19-) Yedek Ödenekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20-) Aktarmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
21-) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri içinde yılı bütçelerinde farklı bir oran belirlenmediyse hangi oranda ödenek aktarması yapabilirler?
22-) Maliye Bakanlığı merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumune ne zaman açıklar?
23-) Dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bütçelerden yardım yapılabilmesi ile ilgili en doğru ifade hangisidir?
24-) Ertesi yıla geçen yüklenmede azami yüklenme süresi ne kadardır?
25-) Aşağıda belirtilen iş ve hizmetlerden hangisi için ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilemez?
26-) Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ....., izleyen yılın ...... ayını geçmemek ve yüklenme süresi .....ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
27-) Yüklenmeye girişilmesi ile ilgili olarak doğru olmayan husus hangisidir?
28-) Kamu yatırım projelerinin uygulama sonuçları kim tarafından ne zaman ve nereye gönderilir?
29-) Genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçmeyen ödenek hangisidir?
30-) Yedek ödenekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
31-) Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için kullanılan ödenek hangisidir?
32-) Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında uyulması gereken esaslarla ilgili olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
online sınav Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında uyulması gereken esaslarla ilgili olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? soru detayi