++Sitene Ekle
1-) Genel uygunluk bildirimi hazırlanırken dikkate alınmayan rapor hangisidir?
2-) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülmez?
3-) Kesin hesap kanun tasarısının ekinde hangisi yoktur?
4-) Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, ....... Bütçe kanununun şekline uygun olarak .......hazırlanır. Bu tasarı, ..... uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın ..... ayı sonuna kadar .......Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir
5-) Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak hangi kurum hazırlar?
6-) Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini ne ile kullanılır?
7-) Üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırladığı rapor hangisidir?
8-) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanması faaliyet raporlarının hangi ilkesi gereğidir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi raporlama ilkelerinden değildir?
10-) Birim ve idare faaliyet raporlarında, aşağıdaki bölüm başlıklarından hangisi yer almaz?
11-) Faaliyet raporları ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Genel faaliyet raporunun kapsamında yer almayan husus hangisidir?
13-) Genel faaliyet raporunda yer almayan husus hangisidir?
14-) Genel Faaliyet Raporu kim tarafından ne zaman, açıklanır ve nereye gönderilir?
15-) Genel faaliyet raporu hangi idarelerin bir mali yıla ait faaliyetlerini gösterir?
16-) Genel faaliyet raporunu hazırlayan mercii hangisidir?
17-) Mahalli idareler genel faaliyet raporunun ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
18-) Mahalli idareler genel faaliyet raporu kim tarafından hazırlanır?
19-) İdare faaliyet raporunun gönderilmesi ile ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Birim faaliyet raporu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
21-) Birim Faaliyet Raporunu Kim hazırlar?
22-) İdare faaliyet raporunu kim hazırlar?
online sınav İdare faaliyet raporunu kim hazırlar? soru detayi