++Sitene Ekle
1-) Ulusal ve uluslararası mahkeme ve tahkim mercilerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya idarelerin taraf ya da müdahil oldukları, birinci fıkrada belirtilen davalar dahil her türlü davadan, Başbakanlıkça Başbakanlık hukuk birimi tarafından takibi gerekli görülenler ve bunlarla ilgili icra işlemleri, ilgili idarenin de vekili sıfatıyla ................. takip ve müdafaa edilir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir.
2-) Aşağıdakilerden hangisi 659 sayılı KHK kapsamında yer almaz
3-) Aşağıdakilerden hangisi 659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilkeleri arasında yer almaz
4-) Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye, kim yetkilidir?
5-) Sulh teklifi hangi süre içerisinde sonuçlandırılmazsa ret edilmiş sayılır?
6-) 659 sayılı KHK ye göre sulh teklifi aşağıdaki hangi durumun varlığı halinde idari makam tarafından reddedilir?
7-) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında olmayan görevi aşağıdakilerden hangisidir?
8-) İdari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Adli uyuşmazlıklarda sulh ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) Adli uyuşmazlıklarda sulh ile ilgili olarak doğru olmayan husus hangisidir?
11-) Aşağıdakilerden hangisiİdareler adına dava açma veya icra takibine başlama talebinde bulunamaz?
12-) İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
13-) İdareler, muhakemat hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki yönetmlerden hangisini kullanamazlar?
14-) Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında olmayan görevi aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi659 Sayılı KHK nin ilkelerinden değildir?
16-) 659 sayılı KHK göre hukuki uyuzşmazlık değerleme komisyonu en az kaç üyeden oluşur.
online sınav 659 sayılı KHK göre hukuki uyuzşmazlık değerleme komisyonu en az kaç üyeden oluşur. soru detayi