++Sitene Ekle
1-) Milli Emlak Müdürünün hizmet ilişkisi içerisinde olduğu kişilerce görev yaptığı ilin dışında bir otelde 5 gün ücretsiz misafir olarak ağırlanması Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan etik ilkelerinden hangisine aykırıdır?
2-) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı memuru çalıştığı Bakanlığa ait boş ve dolu kadroların kendisine bildirilmesi ve istatistikçi kadrosuna ait atanma talebini içeren dilekçesini Maliye Bakanlığına vermiştir. 3071 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
3-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre TBMM ne gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması hangi süre içerisinde sonuçlandırılır?
4-) 4982 sayılı Kanun uyarınca başvuru ile ilgili olarak, bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi durumunda, bilgi veya belgeye erişim kaç gün içerisinde sağlanır?
5-) 4982 sayılı Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamındadır?
6-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, taşınır işlem fişinin, ödeme belgesine bağlanacağı taşınır mal alımı aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisinin ödeme belgesine bağlanması zorunlu değildir?
8-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi aylık ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken belgelerden değildir?
9-) 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülüklerinden değildir?
10-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11-) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen kararlar hangi sürede temyiz edilebilir?
12-) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
13-) Defterdar emrinde görevli Defterdarlık Uzmanı İlçe Malmüdürlüğü muhasebe işlemlerini denetlemek üzere 30 gün süreyle görevlendirilmiştir. Görevini sürdürmekte iken 4 günü hastanede yatarak olmak üzere 8 gün süreyle görevini sürdürememiş olan ilgiliye ödenecek gündeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
14-) Memuriyet mahalli Ankara olan ve Adana Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı görevini 8 ay süre ile vekaleten yürütmekle görevlendirilen bir Vergi Müfettişine 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılması gereken ödemeler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir?
15-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname veren Maliye Bakanlığı saymanlık müdürü hakkında işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre uygulanacak yaptırımlar aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak belirtilmiştir?
16-) Sabah saat 07.00 de yola çıkarak Eskişehir e geçici bir görevin ifası maksadıyla giderek aynı gün saat 21.00 de memuriyet mahalli Ankara ya dönen memura ödenecek gündelik miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
17-) (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme konusu işin yapımı ve teslimi aşamasında hileli malzeme araç veya usuller kullandığı tespit edilmiştir. Bu durumda yüklenici hakkında uygulanacak müeyyide ve karar merci aşağıdakilerden hangisidir?
18-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki pazarlık usulü ile yapılabilen ihalelerden hangisinde ilan yapılması zorunludur?
19-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere yönelik başvurularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, sözleşme yapılması hususunda Kanunda yazılı süre içinde idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
21-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilecek olan ihaleye aşağıdakilerden hangisi katılabilir?
22-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ön ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden değildir?
24-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, ödeneklerin kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
25-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden değildir?
26-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
27-) Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A) nın bu görevden alınmasına ilişkin 20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay (A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. İdarenin başvurabileceği kanun yolu ve son başvuru tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
28-) Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A) nın bu görevden alınmasına ilişkin 20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay (A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bay (A) nın davayı açabileceği en son tarih aşağıdakilerden hangisidir?
29-) Defterdar olarak görev yapmakta olan Bay (A) nın bu görevden alınmasına ilişkin 20/03/2014 tarihli kararname 24/03/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bay (A) söz konusu kararnamenin iptali istemiyle dava açmıştır. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin 01/06/2014 tarihli karar 19/06/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bay (A) nın açmış olduğu davada aşağıdaki yargı yerlerinden hangisi görevli ve yetkilidir?
30-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabilmenin sebeplerinden değildir?
31-) Tebligata esas adresi tespit edilemeyen Bay (A) ya verilen Devlet memuriyetinden çıkarma cezası 15/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan yoluyla bildirilmiştir. Buna göre ilgilinin hakkında tesis edilen bu işleme karşı dava açma süresi aşağıdaki tarihlerden hangisinden itibaren işlemeye başlar?
32-) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen aşağıdaki işlemlerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemlerden sayılmaz?
33-) Ön inceleme de aşağıdakilerden hangisine yemin ettirilir?
34-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, soruşturma nın tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
35-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, işlediği suçtan dolayı kaç yıldan daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir?
36-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ceza türleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak sayılmıştır?
37-) Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
38-) Maaş mutemedi (M) nin; kurumunda kalacak olan ödeme emri belgeleri ve eki maaş bordrolarını doğru olarak hazırladıktan sonra, Muhasebe Müdürlüğüne verilen ve orada kalacak olan ödeme emri belgelerinde ve eki maaş bordrolarında yer alan maaş tutarlarında artırmalar yaptığı, yaptığı artırmaları düzenlediği banka listeleriyle kendisinin banka hesabına aktarılmasını sağladığı, daha sonra banka hesabına aktarılan paraları bankadan çektiği anlaşılmıştır. Bu durumda maaş mutemedi (M) nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
39-) Malmüdürlüğüne 1.400 TL tutarındaki ecrimisil borcunu ödemeye giden vatandaş (A), Veznedar (V) ye yanlışlıkla 1.900 TL verir. Veznedar (V) 1.400 TL tutarında alındı düzenleyerek vatandaş (A) ya verir, kendisine fazladan verilen 500 TL nı şahsına almak üzere cebine koyar ve bu olay 2 ay sonra ortaya çıkar. Veznedar (V) nin işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
40-) Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş olur?
41-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
42-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, soruşturma izninin kapsamı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir.
43-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, aşağıdakilerden hangisi izin vermeye yetkili merci değildir?
44-) Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda soruşturma izni verilmemesi kanaati bildirilmiş, yetkili merci de 15.07.2014 Salı günü soruşturma izni verilmemesi ne ilişkin kararı imzalamış ve bu kararı 18.07.2014 Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir. Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı şikayetçinin itiraz süresi hangi tarihte sona erer?
45-) Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda soruşturma izni verilmemesi kanaati bildirilmiş, yetkili merci de 15.07.2014 Salı günü soruşturma izni verilmemesi ne ilişkin kararı imzalamış ve bu kararı 18.07.2014 Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirmez?
46-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre, yapılacak ön incelemeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
47-) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, mal bildirimi ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
48-) Aşağıda yer alan suçlardan hangisi 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına girmez?
49-) Milli emlak şefinin 31/12/2013 tarihinde satın aldığı araba ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmadığı çalıştığı kurumca tespit edilmiştir. Bu durumda 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca, milli emlak şefi hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
50-) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık miktarının 2.000 TL olduğu dönemde, 2.500 TL net aylık alan bir Devlet memurunun malvarlığında aşağıdaki artış tutarlarından hangisi gerçekleştiğinde, Devlet memuru ek mal bildirimi vermek zorundadır?
51-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, yaşlılık aylığının hesabında uygulanacak aylık bağlama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
52-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, ilk defa veya tekrar çalıştırılmaya başlatılan kişiler, sigortalılık başlangıcından itibaren kaç gün içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK ya bildirilmesi gerekir?
53-) Sigorta hükümlerine tabi olarak çalışan bayan (A) nın, sürekli bakıma muhtaç beş yaşında engelli çocuğu 24/09/2014 tarihinde vefat etmiştir. Bu tarih itibarı ile 1440 gün sigortalı hizmeti bulunan bayan (A) nın emekliliğe tabi toplam hizmet süresi ve emeklilik yaş haddi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?
54-) 10.10.1972 doğumlu bay (A) Meslek Lisesinden 20.05.1991 tarihinde mezun olarak 10.10.1991 tarihinde göreve başlamıştır. Bay (A) memuriyette iken Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 01/11/1995 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere görevinden ayrılmış ve aynı tarihte de sevke tabi tutulmuştur. 11/11/1995 tarihinde askerlik görevine duhul etmiş ve 01/03/1996 tarihinde yedek subay okulundan mezun olup 01/03/1996 – 01/03/1997 tarihleri arasında da askerlik görevini tamamlayarak 20/02/1997 tarihinde memuriyet görevine dönmüştür. Bay (A) nın 20/09/2014 tarihi itibarı ile toplam emeklilik hizmeti ne kadardır?
55-) Bayan (A), Maliye Bakanlığında 1 yıl 6 ay Muhasebe Müdürü, 6 ay Genel Müdür, 2 ay da Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmış ve 30 hizmet yılı üzerinden emekliye ayrılmıştır. Bayan (A) nın emekli aylığında yararlanacağı makam ve görev tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
56-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca, hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak süreler arasında sayılmıştır?
57-) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi unvan değişikliğine tabi unvanlar arasında sayılmamıştır?
58-) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenler ve istisnalar dışında; Defterdar Yardımcısı, Muhakemat Müdürü ve Malmüdürü unvanında bulunanlar 1. Bölge de yer alan Ankara ilinde ne kadar süreyle görev yapabilirler?
59-) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, refakat iznine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
60-) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
61-) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Memurların sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hali aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
62-) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
63-) Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
64-) Aylıklarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi hükümlerine göre ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden almakta olanlara aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi ödenebilir?
65-) Boş bulunan (A) ili Defterdarlık kadrosuna aynı il Defterdar Yardımcısı üç ay süreyle vekalet etmiştir. Vekaleten yürütülen bu görev nedeniyle ilgiliye yapılacak ödemeler aşağıdakilerden hangisidir?
66-) Devlet memurlarından aile yardımı ödeneğine müstehak olmayan çocuğu vefat edenlere aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?
67-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi emeklilik keseneği matrahına dahil değildir?
68-) (A) ili defterdarlığı personel müdürlüğü memurunun çalışmayan eşi 28/09/2014 tarihinde doğum yapmıştır. Bu verilere göre ilgiliye hangi tarihten itibaren aile yardımı ödeneği ve hangi gösterge üzerinden doğum yardımı ödeneği ödenecektir?
69-) Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş, ancak itirazı reddedilmiştir Personel Müdürü uygulanan disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini kaç yıl sonra isteyebilir?
70-) Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş, ancak itirazı reddedilmiştir. Personel Müdürünün kendisine verilen disiplin cezasına karşı itiraz etmiş olduğu merci aşağıdakilerden hangisidir?
71-) Defterdarlık Personel Müdürü, Defterdarlığın toplantı salonunu izinsiz olarak bir derneğe kullandırmıştır. Personel Müdürü bu fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmıştır. Personel Müdürü verilen cezaya karşı tebliğ tarihini izleyen 11 inci gün itiraz etmiş, ancak itirazı reddedilmiştir. Personel Müdürünün, söz konusu cezaya karşı kaç gün içinde itiraz etmesi gerekirdi?
72-) Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası değildir?
73-) Bay (A) dört yıl süreli Tarım Meslek Lisesinden 1982 yılında mezun olarak (B) kurumunda 10/06/1982 tarihinde işe başlamış ve 10/08/1986 tarihinde de memuriyet görevinden ayrılmıştır. Bay (A) 10/10/1986 – 10/10/1994 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışmış ve 25/02/2005 tarihinde tekrar eski kurumunda göreve başlamıştır. Bay (A)nın 25/09/2014 tarihinde emeklilik keseneğine esas aylığı ne olmalıdır?
74-) 10/06/1990 tarihinde İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Bay (A), 04/10/2012 tarihinde Maliye Bakanlığında mühendis olarak göreve başlamıştır. Bay (A) vermiş olduğu 10/06/2014 tarihli dilekçe ile bu görevine başlamadan önce 10/02/1998-10/02/2012 tarihleri arasında TOKİ de sigortalı, 04/06/1993- 04/06/1997 tarihleri arasında da Azerbaycan da inşaat mühendisi olarak görev yaptığını beyan etmiş, yapılan araştırmada bu beyanın doğru olduğu tespit edilmiştir. Bay (A) nın 25/09/2014 tarihindeki kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ne olmalıdır?
75-) Bay (A) lise mezunu olarak Maliye Bakanlığında vizeli geçici işçi pozisyonunda 24/10/2002 tarihinde göreve başlamış, bu görevine devam ederken 5620 sayılı Kanun çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca büro personeli olarak sözleşmeli statüye geçirilerek bu görevine 15/10/2007 tarihinde başlamıştır. Bay (A) memur kadrosuna atanmak için 20/06/2011 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu arada 2005 yılında İşletme Fakültesini bitiren Bay (A) 02/08/2011 tarihinde memur olarak atanmış ve aynı tarihte göreve başlamıştır. Bay (A) in memur olarak atandığı tarihteki kazanılmış hak aylığı ne olmalıdır?
76-) Bay (A) liseden 1983 yılında mezun olmuştur. Bay (A) askerlik görevini 01/10/1986- 01/04/1988 tarihleri arasında tamamlayarak memuriyete 10/06/1988 tarihinde başlamıştır. Bay (A) iktisat fakültesinde bir yıl hazırlık okuyarak bu fakülteden 2010 yılında mezun olmuştur. Bay (A) nın 25/09/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylık derece, kademe ve kıdemi nedir?
77-) Bayan (Y) İşletme Fakültesinden 1976 yılında mezun olarak Maliye Bakanlığında 02/03/1979 tarihinde göreve başlamıştır. Bu görevini yürütmekte iken şahsen özel burs sağladığından aylıksız izinli olarak İngiltere de yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere 31/03/1986 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Bayan (Y) yüksek lisans öğrenimini 31/03/1988 tarihinde tamamladığı halde görevine dönmemesi üzerine 10/05/1988 tarihli onay ile görevinden çekilmiş sayılmıştır. Bayan (Y) 2013 yılında tekrar eski kurumuna dönme talebinde bulunmuş ve bu talebi kurumca da uygun görülmüştür. İlgilinin hangi derece ve kademe aylığı üzerinden göreve başlatılması gerekir?
78-) 657 sayılı Kanuna göre memurların bir kurumdan diğerine nakilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
79-) 657 sayılı Kanuna göre Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez aylık ve başka hakları elinden alınamaz şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki kavramlardan hangisinde tanımlanmıştır?
80-) Memur (A) nın 10/01/2014 tarihli onay ile (B) İlinden (C) iline ataması yapılmıştır. Atama emrini 17/01/2014 tarihinde tebellüğ eden (A) aynı gün eski görevinden ayrılmıştır. (A) yeni görevine başlamadan 20/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün rapor almıştır. Rapor bitiminde ve mehil müddetinin dolması sonrasında (A) yeni görevine başlamamıştır. Bunun üzerine (A) nın 28/02/2014 tarihli onayla görevden çekilmiş sayılması onaylanmış ve 10/03/2014 tarihinde de bu onay (A)tarafından tebellüğ edilmiştir. (A) hangi tarihten itibaren memuriyetten çekilmiş sayılır?
81-) Memur (A) bakmakla yükümlü olduğu annesinin rahatsızlığı nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden 10/02/2014 tarihinden itibaren aylık ve özlük hakları korunarak izinli sayılmıştır. (A) bu iznini kullanmakta iken 17/03/2014 tarihinde annesinin vefatı nedeniyle mazeret izni kullanma talebinde bulunmuştur. Bu durumda (A) nın en geç hangi tarihte göreve başlaması gerekmektedir?
82-) Memur (A) , eşinin yurt dışı (üç yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, üç yıl Yunanistan) görevi nedeniyle aylıksız izin kullanmıştır. Bu defa eşinin İngiltere de 4 yıl süreyle görevlendirilmesi nedeniyle Memur (A) ya verilebilecek aylıksız izin süresi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
83-) 25/02/2014 tarihinde aday olarak göreve başlayan Memur (A) Temmuz ayında geçirdiği bir disiplin soruşturması sonucunda aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.657 sayılı Kanun hükümlerine göre memur (A) ya ya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
84-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesinin usul ve şartlarını düzenleyen 68/B maddesi kapsamında Genel Müdür kadrolarına yapılacak atamalarda aranan hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınacak süreler konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
85-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için konulabilecek özel şartlar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenemez?
86-) Kadro değişikliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
87-) (A) kurumunda çeşitli unvanlarda 500 ilave personele ihtiyaç duyulmuş ve ilave kadro ihdası için gerekli teklifte bulunulmuştur. Bu teklifle ilgili olarak iş analizi ve evrak tetkikini yapmaya yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak sayılmıştır?
88-) Bakanlık merkez teşkilatında müstakil daire başkanlığı kurulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
89-) (A)kurumu şube müdürlüğünün (Z) kurumuna bağlantısının değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
90-) 178 sayılı KHK uyarınca aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüklerinin görevleri arasında sayılmamıştır?
91-) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Bakanlıkça kurulabilecek birimlerden değildir?
92-) 178 sayılı KHK ya göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır?
93-) 178 sayılı KHK uyarınca aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır?
online sınav 178 sayılı KHK uyarınca aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır? soru detayi