++Sitene Ekle
1-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerince tayin edilen vekillere ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
2-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
3-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
4-) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercii aşağıdakilerden hangisidir?
5-) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin hesaplarına ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve belgelerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri hangi merci tarafından belirlenir?
6-) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi
7-) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışındadır?
8-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle hangi merci tarafından verilir?
9-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna aşağıda belirtilen kurumların hangisinden üye gösterilemez?
10-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvuru dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
11-) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu görev süresi kaç yıldır?
12-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun yetkileri arasında yer almaz?
13-) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri en fazla kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadırlar?
14-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için gündelik ödenebilir?
15-) I-Yevmiye- II-Yol masrafı- III-Aile masrafı- IV-Yer değiştirme masrafı- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan memurlara vazife mahalline kadar harcırahın yukarıda sayılan unsurlarından hangileri ödenir?
16-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerden hangisine harcırah verilmez?
17-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
18-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir?
19-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunda ihtiyaç, aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle ihale yapılarak karşılanabilir?
20-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır?
21-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir?
22-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmediği için bütçeye gelir kaydedilen emanet hesaplarındaki tutarların ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
23-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından bir rapor halinde gönderileceği merci ya da merciler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
24-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin birlikte yönetilmesi demek olan Hazine birliği kapsamındaki kamu idareleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
25-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler
26-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci ne ile başlar?
27-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bakanların, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sorumlu oldukları merci aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
28-) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre başvuru hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
29-) Aşağıdakilerden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi değildir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi hakkında 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır?
31-) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar nasıl belirlenir?
32-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalı sayılanlar aşağıdaki sürelerden hangisi için borçlanamazlar?
33-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı sayılanların (Devlet memurlarının) ölümü halinde sigortalılığı ne zaman sona erer?
34-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için uygulanacak oran ile aylık bağlama oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
35-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında ilk defa sigortalı olarak 25/08/2014 tarihinde göreve başlayan Devlet memuru Bayan (A) nın, sigortalılık başlangıç tarihi ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için aranan prim ödeme gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
36-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, verilecek emekli ikramiyesinin hesabında en fazla dikkate alınacak hizmet süresi kaç yıldır?
37-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi emeklilik keseneğine esas aylığın hesaplanmasında dikkate alınan unsurlarından biri değildir?
38-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisinin işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?
39-) Bir kamu görevlisi, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapmaması için aracılar vasıtasıyla göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlaması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki suçların hangisini işlemiştir?
40-) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacağı, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacağı hususu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, hangi temel ilkesidir?
41-) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
42-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevabın kesin olmaması nedeniyle kesin cevabın beklenmesi halinde, bekleme süresi en fazla ne kadardır?
43-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, yürütmenin durdurulması kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
44-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kaynağı nedir?
45-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresi kaç gündür?
46-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari davaya ilişkin dilekçelerin ilk inceleme safhasında reddedilme sebebi değildir?
47-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, kovuşturma nın tanımı aşağıdakilerin hangisidir?
48-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinebilecek kişiler arasında yer almaz?
49-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi kararının itiraz edilmeden kesinleşmesi üzerine dosya nereye gönderilir?
50-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?
51-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Müdür Yardımcısı hakkındaki hazırlık soruşturması genel hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
52-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?
53-) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 04/04/2014 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı 14/04/2014 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiş ise, karara karşı itiraz süresi hangi tarihte sona erecektir?
54-) Halen Defterdar olarak görev yapan (D) nin, Malmüdürü iken yaptığı bir ödemeden dolayı hakkında ön inceleme yapılmaktadır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, bu durumda (D) hakkında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
55-) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bildirimlerin verileceği merciler
56-) I- Müsteşar II- Vali III- Defterdar IV- Kaymakam V- Personel Müdürü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen soruşturma usulüne tabi olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
57-) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Cumhuriyet Savcısı, rüşvet suçunun işlendiğini öğrendiğinde sanık hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu aşağıdaki makamlardan hangisine bildirir?
58-) Net aylığı 5.300.-TL olan bir müfettişin eşi de çalışmaktadır. Bankada eşine ait 27.000.-TL mevduat, 22 yaşındaki kızına ait 19.000.-TL kredi borcu, kendisine ait 25.000.-TL değerinde arsası ve 16.000.-TL değerinde otomobili bulunmaktadır. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bu müfettişin beyan zorunluluğu olmadığı mal varlığı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir?
59-) Personel Müdür Yardımcısının eşi çalışmamaktadır ve çalışmayan eşe 20/09/2014 tarihinde miras yolu ile babasından köyde 2 ev, 20 dönüm tarla, 1 traktör, 20 baş büyük hayvan kalmıştır. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Personel Müdür Yardımcısının yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
60-) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
61-) Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, Tamamı, kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması, zorunluluğu olan kaloriferli konutlar şeklinde tarif edilen kamu konutu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
62-) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğe göre, tespit edilen zararın ödettirilmesinde memurun net aylığından yapılacak kesinti miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
63-) Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
64-) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları atandıkları ilde en az kaç yıl süre ile görev yaparlar?
65-) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi bölge hizmetinden sayılır?
66-) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) duyurusu yılın hangi ayında yapılır?
67-) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukatların hazine avukatı olarak atanabilmeleri için avukat olarak çalışma süresi en az kaç yıldır?
68-) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerin hangisinde Defterdar unvanına atanacaklarda aranan şartlar doğru olarak verilmemiştir?
69-) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi İdari Hizmetler Grubunda yer almaz?
70-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
71-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan zamlar, aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
72-) Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosunda görev yapan Bay (A), 20/09/2014 tarihinde aynı yere Daire Başkanı olarak atanarak 26/09/2014 tarihinde yeni görevine başlamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bay (A) ya Daire Başkanlığı için hangi tarihten itibaren mali hakları ödenecektir?
73-) Bayan (B), 28/08/2014 tarihinde (X) Defterdarlığı Personel Müdürlüğüne açıktan memur olarak atanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Bayan (B) ye ödenecek kıst aylık ve kesilecek sigorta primi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
74-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir?
75-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir?
76-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir?
77-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun, soruşturma veya yargılama sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden biri değildir?
78-) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
79-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
80-) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir?
81-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı lise mezunu olarak 16/09/1990 tarihinde göreve başlayan, 1994 ve 1996 yılı sicil raporları olumsuz olan, 12/01/1998 tarihinde 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan, 21/10/2000 tarihinde istifa eden, açıkta iken işletme fakültesini bitiren ve eski görevine tekrar dönme talebinde bulunan kişinin 24/01/2014 tarihinde hangi derece ve kademeden göreve başlatılmıştır?
82-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1988 yılı meslek lisesi mezunu olarak 04/10/1988 tarihinde memuriyete başlayan ve 10/06/1993 tarihinde maliye kursunu, 2000 yılında da meslek yüksek okulunu bitiren, 1995-2000 ve 2006-2007 yılları sicil notları ortalaması 90 puanın üzerinde olan memurun 04/10/2014 tarihinde kazanılmış hak aylığı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
83-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyan ve mimar olarak 10/04/1997 tarihinde göreve başlayan, 10/09/2000 - 04/06/2001 tarihlerinde doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izini borçlanan memurun 10/02/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EEA) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
84-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı Anadolu Meslek Lisesi mezunu olarak 01/04/1992 tarihinde memuriyete başlayan, 1996 yılında maliye kursunu bitiren ve 2000 yılında da iki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren memurun 01/04/2014 tarihinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
85-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1986 yılı Anadolu Öğretmen Lisesi (hazırlık sınıfı dahil) mezunu olarak 08/04/1987 tarihinde memuriyete başlayan, 08/09/1993 tarihinde istifa eden, 720 gün sigortalı işçi olarak çalışan ve 02/07/2000 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirerek 24/05/2004 - 24/05/2012 tarihleri arasında kendi bürosunda serbest avukatlık yaptıktan sonra 04/08/2014 tarihinde hazine avukatlığına atanan kişinin kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EEA) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
86-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1955 doğumlu olup, 1969 yılında ortaokulu bitiren, 01/12/1975 - 01/12/1981 tarihleri arasında TCDD Vagon Fabrikasında işçi olarak 2000 gün sigortalı çalıştıktan sonra, 01/06/1982 tarihinde memuriyete başlayan, 1991-1996 yılları son altı yıl sicil notu ortalaması 89,1 olan, 20/06/1998 tarihinde istifa eden, 31/07/2005 tarihinde AÖF lisans İşletme bölümünü bitiren, 28/09/2014 tarihinde memuriyete atanacak kişinin kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EEA) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
87-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir?
88-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden hangisidir?
89-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit edilir?
90-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar?
91-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak verilmiştir?
92-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?
93-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?
94-) I-Memur II-İşçi III-Geçici personel IV-Sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?
95-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
96-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?
97-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Maliye Bakanlığında en fazla kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?
98-) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi görev alanına giren konularda Maliye Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırabilecek birimler arasında sayılmamıştır?
99-) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bakanlık bağlı kuruluşları yardımcı birimlerinin yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?
100-) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bir teşkilatın kurulma işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
online sınav Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bir teşkilatın kurulma işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? soru detayi