++Sitene Ekle
1-) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklar toplamı / aktif toplamı oranını ifade eder?
2-) Tek düzen hesap planına göre aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan fonksiyonel gider hesaplarından birisidir?
3-) Bir işletmenin dönem sonu itibariyle 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanı 450.000 TL, 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanı 400.000 TL dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4-) Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme 3 adet malı KDV hariç 30.000 TL ye satmıştır. İşletme satışlarını % 25 karla yapmaktadır. (KDV oranı % 18) Buna göre, satış işleminin muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?
5-) Aşağıda verilen hesaplardan hangisi kar yedekleri arasında yer almaz?
6-) Bir anonim şirketin Çıkarılmış Tahviller hesabının dönem sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
7-) Aşağıdakilerden hangisinde yansıtma hesabı kullanılmaz?
8-) Tekdüzen Hesap Planına göre; şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde esas alınacak değer aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Aşağıda verilen kıymet hareketlerinden hangisi sonucunda bilanço toplamı azalır?
10-) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye artırımı sırasında yapılacak muhasebe kayıtlarındandır?
11-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Stoklar hesap grubundaki bir hesaba kaydı gerektiren bir işlem değildir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe sisteminde mevcut düzenleyici hesaplardan değildir?
13-) 2011 yılı içerisinde 900.000 TL ye satın alınan ve azalan bakiyeler usulüne göre % 40 oranında amortisman ayrılan bir maddi duran varlığın 31.12.2012 tarihli bilançodaki net değeri kaç TL dir?
14-) Bir işletmede toplam sabit maliyetler 360.000 TL dir. 120.000 birimlik üretim düzeyinde sabit ve değişken maliyetler toplamı 720.000 TL dir. İşletmenin birim satış fiyatı 5 TL/adet olduğuna göre başabaş noktasında işletme kaç adet üretim yapması gerekir?
15-) Bir işletmenin 2011 yılında ticari alacakları için hesaplara aldığı reeskont tutarı 10.000 TL, borç senetleri için hesaplara aldığı reeskont tutarı ise 8.000 TL dir. Aynı işletme 2012 yılında ticari alacakları için 15.000 TL, ticari borçlar için ise 16.000 TL reeskont hesaplayarak kayıtlara almıştır. Bu işletmenin 2012 sonunda 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabının alacak toplamı kaç TL dir?
16-) Bir şirket kiraladığı işyerinin dekorasyonu ve genişletilmesi için 300.000 TL masraf yapmış lup; bu masrafın 250.000 TL sini şirket ortağı tarafından, gerikalanı ise şirket tarafından peşin olarak ödenmiştir. Bu işlemle ilgili yapılacak muhasebe kaydı için hangi hesapların kullanılması gerekir?
17-) A işletmesinin 2012 yılı dönem başı stokunda bulunan 16.000 adet mamulün maliyeti 896.000 TL dir. İşletme 2012 yılında 48.000 adet mamul üretmek için 3.072.000 TL lik üretim maliyetine katlanmıştır. Dönem sonunda 44.000 adet mamulün 80 TL/adetten satıldığı anlaşılmıştır. FİFO (ilk giren ilk çıkar) yöntemini kullanan bu işletmenin brüt satış karı kaç TL dir?
18-) İşletme tarafından hukuk davalarında işletmeyi temsil eden ve serbest olarak çalışan Avukat A ya 600 TL avans peşin ödenmiştir. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?
20-) İşletmenin doğrudan % 55 sermaye hakkına sahip olduğu şirket hisseleri, ilgili işletmenin hangi muhasebe hesabında yer alır?
21-) Bir işletmenin uyguladığı stok değerleme yöntemlerinden Hareketli Aritmetik Ortalama Maliyet Yöntemini bırakarak İlk Giren İlk Çıkar stok yöntemine geçmesi durumunda söz konusu değişikliğin stok ve satışların maliyetine etkisinin finansal tablolarda açıklanması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisiyle ilişkilidir?
22-) Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23-) Türk Ticaret Kanunu hükümleri göz önüne alındığında, Limited Şirket ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24-) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu nda ticari defter olarak sayılmamıştır?
25-) Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
26-) İdare Hukukuna göre yürütmenin durdurulması kararının verilmesi aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak geri bırakılamaz?
27-) İdare mahkemesinin tek hakimle verdiği yürütmenin durdurulması kararına karşı nerede ve hangi sürede itiraz edilebilir?
28-) Kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimi hangi merci tarafından yapılır?
29-) Yetki devri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
30-) Belediye adına kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre, tüzükler için yanlış bir ifadedir?
32-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında yer almaz?
33-) 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesi nedenlerinden biri değildir?
34-) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden biridir?
35-) I. Bilgi edinme hakkı II. Kamu denetçisine başvurma hakkı III. Dilekçe hakkı IV. Siyasi parti kurma hakkı 1982 Anayasasında sayılanlardan hangileri sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır?
36-) Borçlunun özel koşulları nedeniyle oluşan aşağıdaki durumların hangisinde icra takibi ertelenemez?
37-) Aşağıdakilerden hangisi ilamsız icra takibinin konularından birisidir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir?
39-) İcra ve iflas daireleri, kimin daimi gözetimi ve denetimi altındadır?
40-) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte olan icrayı ne durdurur?
41-) Bay (A) nın televizyonunu çalan Bay (B), bu televizyonu elektronik eşya pazarında bu eşyaların ticaretini yapan arkadaşı Bay (C) ye emanet olarak bırakmıştır. Bay (C) de bu televizyonu pazarda Bay (D) ye satıp teslim etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
42-) Kiracının kiralanan şey üzerindeki zilyetliği, aşağıdakilerden hangisine yönelik bir zilyettir?
43-) Aşağıdakilerden hangisi, tapu ana sicillerinden biridir?
44-) Hak ehliyeti ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
45-) Tam ehliyetsiz kişinin yasal temsilcisinin, tam ehliyetsiz kişi adına yapabileceği veya yapamayacağı hukuki işlemlere ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi tam olarak doğrudur?
46-) Aşağıdakilerden hangisi, küçüğün mahkeme kararıyla ergin kılınabilmesi ile ilgili aranılan şartlardan biri değildir?
47-) Borç ve borç ilişkisinin varlığını ikrar eden borçlu, ileri sürdüğü özel nedenlerle ifadan kaçınıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
48-) Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir?
49-) Borçlar Kanunu na göre sözleşmede ödeme yeri ayrıca belirlenmemiş ise para borçlarında ödeme yeri neresidir?
50-) Tatilde olan komşusu Bay (E) nın faturalarını Bay (E) nın haberi olmadan ödeyen Bay (F) nin bu işlemine Borçlar Kanunu yönünden hangi hükümler uygulanır?
51-) Müteselsil borçlulukla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
52-) I. Sözleşme II. Alacaklı III. Def i IV. Edim - hangileri borcun temel unsurlarıdır?
53-) Vergilendirmeye esas olacak değer ve miktarın, tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi konuları ve vergi mükellefleri için bütünlük içinde ve genel olarak belirlenmesi usulüne ne ad verilir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi harcama üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
55-) Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında sayılmamıştır?
56-) Gelir vergisinin artan oranlı olarak alınması aşağıdakilerden hangisine uygundur?
57-) Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
58-) Aşağıdakilerden hangisi halen uygulanmakta olan katma değer vergisi oranlarından bir tanesidir?
59-) Vergi hukukunda her takvim yılı bir vergileme dönemi olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki mükellef/mükellef gruplarından hangisi bu kuralın istisnasını oluşturur?
60-) Aşağıdakilerden hangisi gelirin özellikleri arasında yer almaz?
61-) Belirli bir refah düzeyini yakalamak için mal ve hizmet tüketimine yönelen düşük gelirli kesimin tasarruflarının düşük olması, maliye politikasının hangi amaçları arasında çatışma yaratır?
62-) Verginin gelir etkisi ne demektir?
63-) Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirme olgusuna ne ad verilir?
64-) Bir ülkede, enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasına ne ad verilir?
65-) Denk bütçede altın kural ne demektir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının büyük bunalım dönemlerinde sıçramalar yaparak daha sonra eski düzeyine inmediğini için arttığını savunmuştur?
67-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik istikrarlandırıcılık / stabilizatörlük özelliği gösteren kamu harcamaları arasında yer alır?
68-) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre kesin hesap kanun tasarısını hangi kurum hazırlar?
69-) Vergi borcunun ödenecek aşamaya gelmesi hangi kavramla adlandırılır?
70-) Aşağıdakilerden hangisinde vergi hatası söz konusu değildir?
71-) Adem-i tahsis ve gayrisafilik hangi bütçe ilkesinin bir sonucudur?
72-) I. Moratoryum II. Borcun reddi IV. Borcun konversiyonu III. Borcun amortismanı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olağanüstü borç işlemleri arasında yer almaz?
73-) Kamu kuruluşu niteliğindeki sosyal, ekonomik ve mesleki kuruluşların üyelerine götürdükleri hizmet karşılığı elde ettikleri kamu geliri türü aşağıdakilerden hangisidir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının görünürde artış nedenlerinden değildir?
75-) I. Borç faizleri II. Vergi iadesi III. Malzeme alımları IV. Devlet memurlarının harcırahları Yukarıda belirtilenlerden reel harcama olmayanlar hangi şıkta tam olarak verilmiştir?
76-) İşletmede belirli bir üretim miktarı ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?
77-) Birkaç işletmenin aralında iş birliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak ve sektördeki durumlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları sözlü anlaşmaya ne ad verilir?
78-) Orjinal ürün ortalama ürünün üstünde ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
79-) İşletmelerde birim maliyetleri en düşük yapan üretim miktarına ne denir?
80-) Aşağıdakilerden hangisi devalüasyonun beklenen sonuçlarından biri değildir?
81-) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?
82-) Tam istihdam düzeyinde dışa açık bir ülkede dış ödemeler bilançosu açık veriyorsa bu ülke için en uygun politika bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
83-) Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisi varsayımlarından değildir?
84-) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer almaz?
85-) Üyeleri arasındaki ticarette, gümrük tarifelerini ve miktar kısıtlamalarını kaldıran fakat birlik dışında kalan ülkelere karşı her bir ülkenin kendi özel tarifesini uygulamasına izin veren ekonomik bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
86-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin üye olduğu uluslararası ekonomik kuruluşlardan biri değildir?
87-) Malın fiyatındaki bir azalmanın ortaya çıkaracağı gelir etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
88-) Sermaye – Emek oranının sabit olduğu, ikame esnekliği katsayısının sadece sıfıra eşit olduğu üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
89-) Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
90-) Fiyat – tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?
91-) Aşağıdaki üretim faktörlerinin hangisinde faktör geliri negatif olabilir?
92-) Para talebinin faiz esnekliği sıfır olduğu durumda, para stokunda meydana gelen artış aşağıdakilerden hangisine yol açar?
93-) Safi milli hasılaya ulaşmak için gayri safi milli hasıladan hangi unsur çıkarılması gereklidir?
94-) IS – LM modeline göre, daraltıcı maliye politikası, kendisinden daha büyük genişletici para politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
95-) 1950 li yıllarda WillamBaumol ve James Tobin tarafından ileri sürülen ve Boumol – Tobin Modeli olarak bilinen para talebi teorilerinden İşlem Teorisi , paranın hangi fonksiyonunu ön plana çıkartmıştır?
96-) Klasik iktisatçılar 1929 yılında gerçekleşen büyük buhranın nedenini aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır?
online sınav Klasik iktisatçılar 1929 yılında gerçekleşen büyük buhranın nedenini aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır? soru detayi