++Sitene Ekle
1-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2-) Aşağıdaki işlemlerin hangisinde 108 Diğer Hazır Değerler hesabına alacak kaydı yapılır?
3-) Tahsildar (T) nin mükelleflerden tahsil etmiş olduğu normal tahakkuklu gelir vergisi tutarlarını zimmetine geçirmesi hâlinde yapılacak olan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
4-) Gemi mutemetlerine aylık ve diğer giderler için verilen avanslar aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydıyla ödenir?
5-) Bütçeye gider kaydıyla yapılan harcamalardan ödeneği bulunanlar için yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Mal müdürlüğünce pansiyon hesabından pansiyon mutemedine verilen ön ödeme için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
7-) (E) Muhasebe müdürlüğü veznesinden müfettiş (K)ye yolluk ve diğer giderlere karşılık ödenen tutar muhasebe müdürlüğünce nasıl muhasebeleştirilir?
8-) Hazineye ait bir arazinin taksitli olarak satılması durumunda satış bedeline karşılık teminat olarak alınan hazine bonosu için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
9-) 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının alacak bakiyesi neyi gösterir?
10-) 333 Emanetler h. (borç), 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri h. (alacak) kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
11-) 68.830 Bütçe giderleri hesabının borcunda yer alan tutarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12-) 630 Giderler hesabının bakiyesi dönem sonunda hangi hesaba aktarılır?
13-) Süresinde mahsup edilmeyen harcama yetkilisi mutemet avansları için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
14-) Meydana gelen yangın nedeniyle mal varlığının tamamını kaybeden mükellef (T)nin 2004 yılında takibe alınmış olan vergi borcunun 2006 yılında terkin edilmesi hâlinde, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar hesabına karşılık çalışması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Muhasebe Müdürlüğünce adli teminat olarak tahsil edilen tutar muhasebe kayıtlarında nasıl gösterilir?
16-) Aşağıdaki pasif karakterli hesaplardan hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?
17-) Genel bütçe kapsamındaki idarelerde görevli memurlar için yapılan vergi iadesi (özel gider indirimi) ödemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydıyla yapılır?
18-) Döviz hesabının değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur artışı aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?
19-) Yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok değerli kâğıt tutarı nasıl belirlenir?
20-) Ambarlarda bulunan değerli kâğıtların artan değer farkları hangi kayıtla muhasebeleştirilir?
21-) Hazine malı olarak muhasebe birimine teslim edilen devlet tahvilleri aşağıdaki kayıtlardan hangisi ile muhasebeleştirilir?
22-) 140 Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilen faizler aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?
23-) (Z) Yapı Kooperatifinin genel kuruluna temsilci olarak katılacak personele ödenmek üzere muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılan memur yolluğu için aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
24-) Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu hükmü uyarınca matraha dahil olmayan unsurlardandır?
25-) Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanun uyarınca alacaklı amme idarelerindendir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi kısmen haczedilebilen gelirlerdendir?
27-) Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükellefidir?
28-) Aşağıdakilerden hangisinin geliri ticari kazanç olarak vergilendirilir?
29-) Damga Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin ödeme şekillerinden değildir?
30-) Aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden hangisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmaya mecbur değildir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay tarafından hazırlanır?
32-) Sayıştay ilamları aşağıdaki kanunlardan hangisine göre tahsil edilir?
33-) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme belgesi aşağıda sayılanlardan hangisini ifade eder?
34-) Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?
35-) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde harcama talimatı ve gereken hâllerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
36-) Kamu personeline yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?
37-) 41.Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
38-) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?
39-) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlardan hangisi hakkında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz?
40-) Pazarlık usulü ile ihalede, aşağıda belirtilen hâllerin hangisinde, ilan yapılması zorunlu değildir?
41-) Aşağıdaki hâllerin hangisinde, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın ihtiyaçların doğrudan temini usulüne başvurulamaz?
42-) 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre, ihale komisyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
43-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen hâllerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hâllerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?
44-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılabilir?
45-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
46-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
47-) 31.6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir?
48-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi bulunan ve eşi çalışmayan memur ( sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa, ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
49-) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir?
50-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilmiş haklardan değildir?
51-) 27.Dört yıl süreli iktisat fakültesi mezunu bir kişi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda belirtilen hangi derece ve kademeden göreve başlar?
52-) 26.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olabilmenin genel şartlarından değildir?
53-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
54-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre olumsuz sicil alan ve atamaya yetkili sicil amiri tarafından kendisine tebligat yapılan memur hangi süre içerisinde itiraz hakkına sahiptir?
55-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kaç gündür?
56-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?
57-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?
58-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, orta vadeli programla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
59-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre 2003 yılına ait olup, ödenememiş tazminat farkı mahkeme kararı ile 2006 yılında ödenmek istenirse nereden ödenir?
60-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?
61-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki belgelerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülmez?
62-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikleri derleyen birim/birimler hangisidir?
63-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, genel yönetim kapsamındaki idarelerin harcama sonrası dış denetimi hangi birim veya birimler tarafından yapılır?
64-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki idarelerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kapsamında yer almaz?
65-) 5018 sayılı Kanunun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
66-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda kime karşı sorumludurlar?
67-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
68-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar?
69-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, hangi bütçenin gelir teklifi Maliye Bakanlığınca hazırlanır?
70-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idareleri bütçe gelir ve gider tekliflerini ne zamana kadar Maliye Bakanlığına gönderirler?
71-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi bütçesini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermez?
72-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasındaki ödenek aktarmaları nasıl yapılır?
73-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı avans verilebilmesinin şartlarından değildir?
74-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
75-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, harcama talimatlarında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
76-) 178 sayılı KHKye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının ana hizmet birimleri arasında yer almaz?
77-) 178 sayılı KHKye göre aşağıdakilerden hangisi defterdarın görev ve sorumluluğunda değildir?
online sınav 178 sayılı KHKye göre aşağıdakilerden hangisi defterdarın görev ve sorumluluğunda değildir? soru detayi