++Sitene Ekle
1-) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın...... idir. Bu primin.... i sigortalı,.......i ise işveren hissesidir. Boşluğa gelecek en uygun İfade aşağıdakilerden hangisidir?
2-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre .... ilâ ....... oranlan arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.
3-) MalûIlük, yaşlılık ve Ölüm sigortalan prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20 sidir. Bunun ....u sigortalı hissesi, ....işveren hissesidir. Boşluğa gelecek en uygun ibareler hangisidir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında kısmen dikkate alınır?
5-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında dikkate alınır?
6-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında dikkate alınmaz?
7-) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
8-) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kaç üyeden oluşur?
9-) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu üyesi olmayan Bakanlık/birim aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasınm sağlık hizmeti almasını sağlayanlara cezai işlem dışında idari yaptırım Kurumun uğradığı zararın ne kadarı kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir?
11-) Aile hekimleri kaçıncı basamak hizmet sunucuları içinde yer alır?
12-) Kaç tür sağlık hizmeti sunucusu vardır?
13-) Aşağıda sayılan sağlık hizmetlerinden hangisinden katılım payı alınır?
14-) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri, gereği ödeyecekleri katılım payının tutan, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin ne kadarım geçemez?
15-) Aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinin hangisinden katılım payı alınmaz?
16-) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt içinde veya yurt dışına yapılan şevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin tutarı hangi birim/kanun tarafından belirlenir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamında Kurumca sağlanacak sağlık hizmetlerindendir?
18-) Aşağıda kilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı Kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden değildir?
19-) Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında sigortasız çalıştırılan olduğunu tespit ettiklerinde sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini kaç gün/ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.
20-) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşumunda yer almayan birim aşağıdakilerden hangisidir?
21-) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşumunda yer almayan birim aşağıdakilerden hangisidir?
22-) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun oluşumunda yer almayan Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar hangi aylarda hangi oranda artırılır?
24-) İsteğe bağlı sigorta primi olarak ödenen %32 lik primin dağılımı nasıldır?
25-) İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler aşağıdakilerin hangisinde dikkate alınmaz?
26-) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye de yasal olarak ikamet edenlerde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
27-) İtibari hizmet süreleri konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
28-) İtibarî hizmet süresinden kimler yararlanamaz?
29-) Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında fiilen çalışılmak suretiyle geçen hizmet sürelerine eklenen süreye ne denir?
30-) Harp malûllerine harp malûllüğü zammı olarak yapılacak ödemelerde dikkate alınabilecek en yüksek gösterge nedir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi harp malullüğünden yararlanamaz?
32-) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki kamu görevlilerinin vazife malûlü sayılabilmek için iş kazasının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisine gerek bulunmamaktadır?
33-) Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara ödenen yaşlılık aylığı (28 inci maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanmıyorsCumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin ne kadandır?
34-) Borçlanma halinde ödenecek tutar prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasındaki günlük kazancın yüzde kaçıdır?
35-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalıların borçlanabileceği sürelerden değildir?
36-) Aşağıdakilcrden hangisi sigortalıların borçlanabileceği sürelerden değildir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi sigortalılann borçlanabileceği sürelerden değildir?
38-) TSK mensuplan bakımından hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı kaç yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir?
39-) ÂşağıdakiIerden hangisine fiili hizmet zammı eklenmez?
40-) Aşağıdakilerden hangisine fiili hizmet zammı eklenmez?
41-) Kanunda belirtilen işyerlerinde ve/veya işlerde çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, bu işyerlerinde ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayılan ne olarak eklenir?
42-) Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren en fazla ne kadar sürebilir?
43-) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine ne kadar cenaze ödeneği ödenir?
44-) Evlenme ödeneğinin tutarı ahnan aylık veya gelirlerin ne kadardır?
45-) Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda hak sahiplerine ne tür bir ödeme yapılır?
46-) Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılın asında aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşe Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çahşmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ne kadarı ödenir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi Ölüm sigortasından sağlanan haklardan değildir?
48-) Yaşlılık aylığı almakta iken Kanuna tâbi sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan aybklanmn kesilmemesi için yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilen sigortalılardan hangi prim alınır?
49-) Aylık bağlama oram, sigortalının malûllük yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde kaç olarak uygulanır?
50-) Yaşlılık aylığı bağlama oranının sınırı nedir?
51-) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından Sigortalıya sağlanan haklardandır?
52-) Malûllük aylığı prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortahlar için kaç gün üzerinden hesaplanır?
53-) Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının kaç gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi bildirilmiş olması gerekir?
54-) Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması zorunlu değildir?
55-) Aşağıdakilerden hangisi malûllük sigortasından sigortalüara sağlanan haktır?
56-) Malül sayılabilmek için çalışma veya meslekte kazanma gücünün en az ne kadarım kaybetmek gerekir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan sürelerdendir?
58-) İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, aylık kazancının ne kadarı güncellenerek gelir olarak bağlanır.
59-) Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının hangi oranında gelir bağlanır?
60-) Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanılması için sigortalının meslek kazanma gücünün en az yüzde kaçı azalmalıdır?
61-) Aş ağıdaki hallerin hangisinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez?
62-) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya yatarak tedavilerde her gün için ne kadar geçici iş göremezlik ödeneği verilir?
63-) Doğum yapan sigortalıya şartları taşıması kaydıyla doğum öncesi ve sonrası ne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir?
64-) Hastalık sebebiyle 4/a kapsamında olanlara geçici iş göremezlik ödemesi yapılabilmesi için hastalık öncesi bir yıl içinde kaç gün için kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmalıdır?
65-) Geçici iş göremezlik ödeneği aşağıdaki hallerin hangisinde verilmez?
66-) Kısa vadeli sigorta kolları tanımına aşağıdakilerdcn hangisi girmez?
67-) İş kazası veya meslek hastalığı halleri nedeniyle aşağıdaki haklardan hangisi sağlanmaz?
68-) Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespitini hangi birim yapar?
69-) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal Özürlülük hallerine ne denir?
70-) İş kazası Kuruma ne ile bildirilir?
71-) 4/a kapsamında olan sigortalıların uğradığı İş kazaları kazanın oluşumundan ne kadar süre sonra SGK na bildirilmelidir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?
73-) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye ne denir?
74-) Kanunun 4/a ve 4/c maddelerine göre, sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne denir?
75-) İşlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmeyen kamu idareleri hakkında nasıl bir işlem uygulanır?
76-) İşverenler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlara ait sigortalı işe giriş bildirgesi ile ne zaman Kuruma bildirmek zorundadırlar?
77-) Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılır?
78-) Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılır?
79-) Kanunun kısa ve uzun Vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılır?
80-) Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılır?
81-) Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanır?
82-) 3308 saydı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören Öğrenciler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanmaz?
83-) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuktular hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanmaz
84-) Aş ağıda kilerden hangisi kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılmaz?
85-) AşağıdakiIerden hangisi kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılmaz?
86-) Aş ağıda kilerden hangisi Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından sigortalı sayılmaz?
87-) Asgari Ücret tanımı ile ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
88-) İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye ne denir?
89-) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan sürekli ödemeye ne denir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi ücretin özelliklerinden değildir?
91-) 5510 sayılı Kanun uygulamasında, şartları taşımaları kaydıyla aşağıdakilerden hangisi bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında değildir?
92-) Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanım sağlayan sigortaya ne denir?
93-) Aşağıdakilerden hangisine sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri İle malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanamaz veya toptan ödeme yapılamaz?
94-) Kısa ve /veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim Ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiye ne denir?
95-) Uzun vadeli sigorta kolları tanımına aşağıdakilerden hangisi girmez?
96-) Kısa vadeli sigorta kolları tanımına aşağıdakilerden hangisi girmez?
online sınav Kısa vadeli sigorta kolları tanımına aşağıdakilerden hangisi girmez? soru detayi