++Sitene Ekle
1-) 5510 sayılıı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde kaç kaybeden sigortalıya malullük bağlanır?
2-) İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde ne kadarı tahsil edilir?
3-) İdarî para cezaları kaç yıllık zamanaşımı süresine tâbidir
4-) Kamu idareleri ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür?
5-) İlk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( bendi kapsamında sigortalı olan ve aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
6-) Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kollarında sağlanan haklardan değildir?
7-) Sigortalının malul sayılabilmesi için sigortalının çalışma gücünün en az yüzde kaçını kaybedilmesi gerekir?
8-) İş kazası, meslek hastalığı, hastahk ve analık sigortasından sağlanan haklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır?
9-) Hizmet akdi ile çalışan sigortalının iş kazası geçirmesi durumunda işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine..........ve Kuruma da en geç kazadan sonraki........işgünü içinde bildirilmesi zorunludur ifadesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununa göre iş kazasının bildirim süresiyle ilgili olarak boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
10-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası c bendi kapsamında sigortalı sayılmaz?
11-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununa göresosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için.................... yabancı uyruklu kişiler için ise.............................................kullanılır. İfadesinde boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
12-) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre asgari ücretin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
13-) Aş ağıda kilerin hangisi birinci basamak resmî sağlık kuruluşu değildir?
14-) Emekli ikramiyesinin hesabında en fazla ne kadar hizmet dikkate alınır?
15-) Görülen lüzum üzerine resen emeklilikte aranan hizmet yılı, sicilen emeklilikte emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan hizmet yıl, yaş haddinden emeklilik yaşı, keseneklerin geri verilmesi için gerekli süre, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
16-) Özürlü iştirakçilerde ve sicil üzerine emeklilikte emekli olmak için zorunlu hizmet süreleri sırasıyla kaç yıldır?
17-) Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliğin işverenlerce Kuruma bildirilme süresi kaç aydır?
18-) İşverenler iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kac iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar?
19-) 5510 sayılı Kanun a göre sigortalıların ilk tescili ne ile yapılır?
20-) Kuruma sigortasız olarak çalıştırıldığı ihbar edilenler hakkında, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
21-) Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esasları belirleyen tarife kimin tarafından belirlenir?
22-) 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işverenin Kurumca iş yeri için belirlenen tehlike sınıf ve derecesi değişip yükselmiştir. İşveren değişikliği 8 ay sonra Kuruma bildirmiştir. Bu durumda yeni tehlike sınıf ve derecesi hangi tarih esas alınarak uygulanacaktır?
23-) Kamu görevlileri için birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya aylıklar ne şekilde bağlanır?
24-) 5510 sayılı Kanun kapsamında, hizmet akdine istinaden çalışması sebebiyle sigortalı sayılan kişinin, işverenin kontrolü dışında bir yerde iş kazası geçirmesi hâlinde, iş kazasının işverence Kurumumuza en geç hangi süre içerisinde bildirilmesi gerekir?
25-) 5510 sayılı Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolundan aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacak sigortalılık süresi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
26-) Aşağıdakilerden hangisibaşkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü tanımının gereği olan çalışma gücü kaybı oranıdır?,
27-) Aşağıdakilerden hangisi 65 yaşını doldurduğu için aylık talebinde bulunan kişilerde aranan şartlardan değildir?
28-) Kurumdan gelir alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğum yapması hâlinde verilecek emzirme ödeneği ile ilgili tarife aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?
29-) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hâli aşağıdakilerden hangisidir?
30-) Sigorta primlerinin haklı bir sebep olmaksızın Kanunda belirtilen sürelerde ödenmemesinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu değildir?
31-) Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim görüp, öğrenimi sırasında zorunlu staja tabi tutulan bir öğrenci için 5510 sayılı Kanuna göre prim ödeme yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
32-) 4857 sayılı îş Kanunu kapsamında kendisine kısa çalışma ödeneği ödenen sigortalının prim ödeme yükümlüsü 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisidir?
33-) 5510 sayılı Kanuna göre hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
34-) Gelir vergisi mükellefiyeti sebebiyle 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlar, Kurumca belirlenen tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek her türlü değişikliği kaç ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler?
35-) Kamu idareleri çalıştırdıkları personel ile defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere kaç yıl süreyle saklamak zorundadırlar?
36-) İlk defa Kanunun 4/c kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılara aşağıda sayılan hangi durumlarda vazife malullüğü hükümleri uygulanır?
37-) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklardan değildir?
38-) Hak kazanılan fiili hizmet süresi zamlan aşağıdakilerden hangisini etkiler?
39-) 63- Emniyet ve polis mesleğindeki emniyet amirleri için fiili hizmet zammı kapsamında prim ödeme gün sayısına her yıl için eklenecek süre kaç gündür?
40-) Asgarî işçilik tutarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
41-) Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıkları karara bağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
42-) 5510 sayılı Kanuna göre tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın, bundan haberi bulunmayan başka bir işveren emrinde işte çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masrafları kimden alınır?
43-) Aşağıda sayılan sağlık hizmetlerinin hangisinde katılım payı alınmaz?
44-) 4a kapsamında sigortalı sayılabilmek için genel olarak hangi sözleşme kurulur?
45-) Sağlık hizmet sunucuları aşağıdakilcrdcn hangisi tarafından basamaklandırılır?
46-) 56- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunda aşağıdakilerden hangisini temsil eden üye ver almaz?
47-) Aşağıda sayılan sağlık hizmetlerinin hangisinde katılım payı alınmaz?
48-) Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
49-) İlgilisi tarafından basamaklandırılan aşağıdaki sağlık hizmet sunucularından hangisi birinci basamak resmî sağlık kuruluşu değildir?
50-) Aşağıdakilerden hangisi Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Üyelerinden değildir?
51-) Asgari işçilik uygulaması neticesinde tespit edilip işverenle uzlaşılan sigorta primi, gecikme zam ve gecikme cezaları ile idari para cezalarının uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren hangi süre içerisinde ödenmesi hâlinde uzlaşma bozulmaz?
52-) Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kaç teknik elemandan oluşur?
53-) Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ayaktan tedavilerde ödeneğe esas tutulacak günlük kazancının kaçta kaçıdır?
54-) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazancı 42,00-TL olan sigortalının, yatarak tedavi olması gerekirken Kurumun yazılı bildirimine rağmen, teklif edilen bu tedaviyi kabul etmemesi hâlinde 5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneği günlük kaç TL olacaktır?
55-) 5510 sayılı Kanuna göre Kurumun ay itibariyle tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin % kaçı kadar Hâzinece Kuruma katkıda bulunulacaktır?
56-) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş yerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile ayda 90 saat, saat ücretli çalışan 5510 sayıh Kanun kapsamındaki sigortalı, çalışmasını bu şekilde sürdürdüğü müddetçe kaç gün üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır?
57-) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre iş kollan kaç tehlike sınıfına ayrılmıştır?
58-) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre tehlike sınıfı (IX) olarak belirlenen bir iş kolu için 5510 sayılı Kanuna göre uygulanacak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % kaçtır?
59-) 5510 sayılı Kanunda kamu görevlileri için zaman aşımı uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
60-) Aşağıdakilerden hangisi 4/a sigortalıları yönünden sigorta primine esas kazanç değildir?
61-) Kamu görevlileri için cenaze ödeneği aşağıdaki sigortablardan hangisi için ödenmez?
62-) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi olanların hak sahiplerine Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin erkek çocuklanna Ölüm aylığı bağlama şartlarından değildir?
64-) Ölüm geliri veya ölüm almakta iken evlenen kız çocuğuna yapılacak evlenme ödeneği tutarı ne kadardır?
65-) Aşağıdakilerden hangisi 4/c sigortalıları için uzun vade sigorta kollarından biri olan ölüm sigortasından sağlanan yardımlardan değildir?
66-) Ölüm aylığı bağlanması yönünden aşağıdakilerden hangisi hak sahibi savılmaz?
67-) Malullük yaşlılık ve ölüm aylıklarının miktarını belirleyen başlıca iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?
68-) Aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan yardımlardan değildir?
69-) Ölüm sigortasından aylık almaya hak kazanan malül çocuğa aylık bağlanabilmesi için çalışma gücünü en az yüzde kaç kaybetmiş olması gerekir?
70-) Ölüm geliri/aylığı bağlanabilmesi yönünden aşağıdakilerden hangisi hak sahibi sayılmaz?
71-) 4a kapsamındaki sigortalılar yönünden aşağıdaki ödemelerden hangisinden prim kesilmez?
72-) İsteğe bağlı sigortalı sayılabilmek için gün şartı ne kadardır?
73-) Asgarî işçiliğin belirlenmesine yönelik tespit kimin tarafından yapılır?
74-) Sosyal sigorta primlerinden hangisi/hangilermden tamamı işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir?
75-) Büyükşehir belediye başkanları için hangi görevlinin prime esas kazançları esas alınır?
76-) ilk defa Kanundan sonra 4/c maddesi kapsamında olan ve aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan sigortalıların prime esas kazançların hesabında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
77-) Kanun gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın tutarı ne kadardır?
78-) 9360 prim gün sayısı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç olduğu tespit edilen 4/c sigortalısına 5510 saydı Kanuna göre bağlanan malullük aylığı aylık bağlama oranı yüzde kaçtır?
79-) 5510 sayılı kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün yüzde kaç kaybeden sigortalıya malüllük aylığı bağlanır?
80-) Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere uygulanacak sigorta kolu hangisidir?
81-) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış bulunan sigortalı, başka birinin bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % kaç olmalıdır?
82-) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaç azalmış olması gerekmektedir?
83-) İlk defa Kanundan sonra 4/c maddesi kapsamında sigortalı olan ve aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan sigortalıların prime esas kazançların hesabında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
84-) İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri aşağıdakilerden hangisi için uygulanmamaktadır?
85-) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan değildir?
86-) Aşağıdaki yardımlardan hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan değildir?
87-) Ücretler..........aya mal edilmek suretiyle prime tâbi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle.........ayın kazancına dahil edilir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibareler aşağıdakilerden hangisidir?
88-) Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi hâlidir?
89-) Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigorta şartlarından değildir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı sigortalı olan bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir?
91-) İsteğe bağlı sigortak primi olarak ödenen süreler ile zorunlu sigortalılık sürelerinin çakışması hâlinde aşağıda belirtilen işlemlerin hangisi yapılır?
92-) İsteğe bağlı sigortalılık ne zaman başlar?
93-) İtibari hizmet süreleri aşağıdakilerden hangisini etkiler?
94-) İtibarı hizmet süresinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
95-) Askerlik borçlanmasında borçlanma prim tutarının ne kadar süre içinde yatırılması gerekmektedir?
96-) 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt ile üst sınırı sırasıyla ne kadardır?
97-) 4- 5510 sayılı Kanuna göre uygulanacak kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %kaçtır?
98-) Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kurum) yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde oluşturulan birim aşağıdakilerden hangisidir?
99-) Aşağıdakilerden hangisi 5510 saydı Kanunun 4üncü maddesinin birincifıkrasının ( bendi kapsamında sigortalı sayılmamaktadır?
100-) 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmamaktadır?
online sınav 5510 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmamaktadır? soru detayi