++Sitene Ekle
1-) 97- Üç çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi bulunan ve eşi çalışmayan memur (sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa, ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2-) 96- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3-) 95- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4-) 94- Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5-) 93- Harcırah Kanunu kapsamında olmayan idare aşağıdakilerden hangisidir?
6-) 92- İki çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu annesi bulunan ve eşi çalışmayan memur (A), sürekli görevle yürtdışmda bir başka yerdeki göreve atanırsa ödenecek yer değiştirme masrafının sabit unsuru ile ilgili olarak aşağıdakiler d en hangisi doğrudur?
7-) 91- İnceleme yapmak amacıyla görevlendirilmiş olan müfettişin görevi yedi ay sürmüştür. Harcırah Kanunu hükümlerine göre kendisine yapılabilecek ödemelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8-) 90- Harcırah Kanunu hükümlerine göre hak ettiği miktarı artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname veren bakanlık personelinin bu suretle aldıkları harcırah aşağıdakilerden hangisine göre tahsil olunur?
9-) 89- Harcırahların mahsubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) 88- Ankara da ikâmet etmekte iken Nallıhan ilçesinde boş olan ilkokul öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanan (ya, Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak Ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
11-) 87- Aşağıdakilerden hangisi hizmetli tanımına girmez?
12-) 86- 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre, celp ve terhis eratını şevke memur edilen subay ve askeri memur ve astsubaylara verilecek harcırah aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
13-) 85- Yurt dışı gündeliklerinin miktarı kim tarafından belirlenir?
14-) 84- Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa en fazla kaç gün geçici görev gündeliği verilebilir?
15-) 83- 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre verilecek yurt içi gündeliklerinin miktarı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
16-) 82 A ilinden B iline atanan, evli, eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu 6 çocuğu olan Memur (K) ye, 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre ödenecek harcırahın bir unsuru olan aile masrafının hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
17-) 81- Aşağıdakilerden hangisi aile fertleri tanımına girmez?
18-) 80- Ankara ilinde görevli bir memur, saat 09.00 da Beypazarı ilçesine geçici görevli olarak gitmiş ve gece 22.00 de Ankara ya dönmüştür. Gündeliği 21 TL olan memura ödenecek gündelik kaç TL dir?
19-) 79- Yurt içinde sürekli görevle ataması yapılanlara ödenecek yer değiştirme masrafının miktarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20-) 78- Aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsuru değildir?
21-) 77- Türkiye düzeyinde teftiş denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanların yurt içi gündeliği, birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının kaç katı olarak ödenir?
22-) 76- Yurt dışında ödenecek geçici görev gündeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
23-) 75- Aşağıdakilerden hangisi yurt içinde yer değiştirme masrafına dâhil değildir?
24-) 74- Memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için ne Ödenir?
25-) 73- Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere ödenecek tazminat oranı hak ettikleri yevmiyenin ne kadarıdır?
26-) 72- Harcırah verilmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?
27-) 71- Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satmalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere ne verilir?
28-) 70- Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz mili nasıl bulunur?
29-) 69- Aşağıdaki geçici görevlendirmelerden hangisi için sınırlama hükümleri uygulanır?
30-) 68- Muhasebe Denetmeni A, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde ifade almak için sabah 10. da ikametgahından çıkmış, akşam saat 22. de de geri dönmüştür. Alması gereken yevmiye tutarı ne kadardır? (Denetim elemanlarının yevmiyesinin hesabında dikkate alınacak 1. derece memur yevmiyesi 30.-TL, müfettişin kendi kadro derece yevmiyesi 20 TL olarak kabul edilmektedir).
31-) 67- Eğitim Müfettişi A, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ifade almak için sabah 10. da ikametgahından çıkmış, akşam saat 16.da geri dönmüştür. Alması gereken yevmiye tutarı ne kadardır? (Denetim elemanlarının yevmiyesinin hesabında dikkate alınacak 1. derece memur yevmiyesi 30.-TL, müfettişin kendi kadro derece yevmiyesi 20 TL dir).
32-) 66- Kazanılmış hak aylık derecesi 1 olan ilçe pratisyen tabibi A, Sağlık Müdürlüğünde üç ay süreyle geçici olarak görevlendirilmiştir. Bu süre içinde her gün için 35.-TL otel parası ödemiştir. Pratisyen Tabibi A nın alması gereken konaklama bedeli ne kadardır? (1 .derecenin yevmiyesi 40.-TL dir.)
33-) 65- Yirmi gün süreyle yapılan geçici görevlendirmelerin hangisinde konaklama bedelinin tamamı ayrıca ödenir?
34-) 64- Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlere ne ödenir?
35-) 63- Ankara dan Manisa ya denetime giden Bakanlık Müfettişi A rahatsızlandığından dolayı 15 gün süreyle görevine gidememiştir. Müfettişe bu süreler için verilecek harcırah miktarı ne kadardır?
36-) 62- Hamal ücreti hangi tür görevlendirmelerde ödenir?
37-) 61- Antalya da görevli iken ataması Bursa ya yapılan Elazığ Muhasebe Müdürünün sürekli görev harcırahı nereden itibaren hesaplanır?
38-) 60- Hizmetli tanımına girip de ilk dört derece için öngörülmüş olan harcırahı alabilecek görevli grubu kimlerdir?
39-) 59- 5. dereceden kazanılmış hak aylık derecesine sahip Muhase Şefi (nın bulunduğu mahal dışındaki 3.dereceli Muhasebe Müdür Yardımcılığı kadrosuna sürekli görevle atanması halinde hangi derece üzerinden harcırah ödemesi yapılır?
40-) 58- Aşağıdakilerden hangisi memuriyet mahalli tanımı içerinde sayılmaz?
41-) 57- GeneI bütçeye dahil bir daire için geçerli olmak üzere tahakkuk edecek istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?
42-) 56 - Aşağıdakilcrden hangisi yanlıştır?
43-) 55- Harcırah mahsupları ile ilgili olarak doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
44-) 54- Ankara Üniversitesine ait arazi tespit çalışmasını yapmak üzere üniversitenin talebi üzerine görevlendirilen tapu memurunun yevmiyesi hangi bütçeden Ödenir?
45-) 53- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
46-) 52- Hilafı hakikat beyanname verenlerle ilgili yapılması gereken işlemler hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerdcn hangisidir?
47-) 51- A ilinde görevli memur K, B ilinde açılan şeflik sınavını kazanmıştır. 4 ay süre ile eğitim görecek olan memur K mn durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
48-) 50- 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre, daimi bir vazife ile başka bir memuriyet mahallinde görevlendirilen bir memura ödenecek olan aile masrafının hesabında aşağıdakilerden hangisi aile ferdi olarak kabul edilemez?
49-) 49- Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
50-) 48- Yurtiçi yer değiştirme masrafı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
51-) 47- Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
52-) 46- Harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine km tazminatı
53-) 45- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
54-) 44- Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalde harcırah beyannamelerini ne kadar süre içerisinde vermek zorundadır?
55-) 43 - Harcırahla ilgili aşağıda belirtilen Önermelerden hangisi doğru değildir?
56-) 42- Seyyar görev tazminatı oranı nedir?
57-) 41- Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru veya evrak dağıtıcısı gibi memur ve hizmetlilere Harcırah Kanunu hükümlerine güre ne verilir?
58-) 40- Yurtdışı yer değiştirme masrafıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
59-) 38- Yurtdışı gündelikleri tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
60-) 37- Bakmakla yükümlü 4 çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan memur yurt dışından Türkiye ye dönerken yurt dışı yer masrafının sabit unsuru olarak aşağıdakilerden hangisini alır?
61-) 36- Her ikisi de memur olan ve aynı yere sürekli görevle gönderilen eşlerden derece ve kademesi daha düşük olan memura yurt içi gündeliğinin ne kadarı oranında, kilometre tazminatı ödenir?
62-) 35- Sürekli veya geçici görev yolluklarının avans olarak verilmesi hâlinde harcırah beyannamelerinin verilmesi ve mahsubuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
63-) 34- Aile masrafı nelerden oluşur?
64-) 33- Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündelikler belirli sınırlandırmalara tabi tutularak ödenebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınırlandırmalara tabidir?
65-) 32 - Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü memuru (saat: 10.00 da geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışındaki Kızılcahamam İlçesine gitmiş, aynı gün saat: 21.00 de Ankara ya dönmüştür. Gündeliği 30- TL olan Memur ( ya ödenecek yevmiye tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
66-) 31- Harcırah Kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
67-) 30- Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere 14-00de gidip 20-00 de gelen kişiye ne kadar gündelik verilir?
68-) 29- Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde öğle ve akşam yemeği zamanlarından ikisini geçirenlere ne kadar yevmiye ödenir?
69-) 28- Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere ne verilir?
70-) 27- Geçici görevli memurlara (denetim elemanları hariç) konaklama bedeli ödemelerinde dikkate alınması gereken tutar ve süre sınırlaması aşağıdakilerden hangisidir?
71-) 26- Geçici görevlendirilen memurlara yapılacak ödemeyle ilgili doğru olmayan İfade aşağıdakilerden hangisidir?
72-) 25- Yurt içinde memurlara verilecek harcırahın miktarı Bütçe Kanununa ekli hangi işaretli cetvelde gösterilir?
73-) 24- A ilinden B iline Bakanlık tarafından re sen atanan bir müfettişin harcırahı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
74-) 23- Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi dışında teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilenlerin harcırahlarıyla ilgili hangisi doğru değildir?
75-) 22- Denetim elemanlarının harcırahlarıyla İlgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
76-) 21- Yurtiçi gündeliklerinin miktarı ne ile tespit olunur?
77-) 20- Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevli gönderilenlere ne ödenir?
78-) 19 - Görev merkezi değişen müfettişlere ödenecek yevmiye tutarı ne kadardır?
79-) 18- Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir?
80-) 17- 6245 sayılı Harcırah Kanunu na göre, harcırahını avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar?
81-) 16- Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok kaç günü için gündelik ödenir?
82-) 15- Harcırah Kanunu uygulamasında, hava değişimi maksadıyla gönderilenlere ödenecek harcırah ile ilgili olarak doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
83-) 14- Sürekli görev harcırahında geçici görev harcırahından farklı olarak ödenen harcırah unsurları hangileridir?
84-) 13- Geçici görev harcırahını oluşturan unsurların tamamı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
85-) 12- Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilerden hangisine geçici görev yolluğu ödenmez?
86-) 11- Sürekli görev harcırahının başlangıç noktası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
87-) 10- Memur veya hizmetli olmadıkları halde Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik tespit edilirken dikkate alınmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
88-) 9- Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
89-) 8- Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde görevlendirilenlere harcırah verilmez?
90-) 7 - Aşağıdakilerden hangisi aile efradı kapsamında değildir?
91-) 6- Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında memur veya hizmetlinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından hangisine harcırah ödenmez?
92-) 5- Aksine hüküm bulunmadıkça, yol ve taşıt araçları neyin üzerinden verilir?
93-) 4- Bagaj kapsamma girmeyen eşya aşağıdakilerden hangisidir?
94-) 3- Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulanmasında hangi tanıma girer?
95-) 2- Harcırah denildiğinde neler anlaşılmalıdır?
96-) 1-Aşağıda belirtilen ödemelerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında değerlendirilmez?
online sınav 1-Aşağıda belirtilen ödemelerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında değerlendirilmez? soru detayi