++Sitene Ekle
1-) Kişilere ait menkul kıymetler hesabı nasıl bir hesaptır?
2-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?
5-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kişilerden bir iş veya hizmet karşılığı teminat olarak alınan hazine bonoları aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?
6-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortisman veya tükenme payına tabi tutulmaz?
7-) Yabancı kaynaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ön ödemeler hesap grubu içerisinde yer almaz?
9-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine güre, mahsup dönemine devredilen iş avans ve kredileri ile personel avanslarının mahsubunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?
10-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi ertesi yıla devir verir?
11-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, 101 Alınan çekler hesabının alacak bakiyesi neyi gösterir?
12-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13-) Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu işlemlerinden değildir?
14-) içinde bulunulan faaliyet döneminde fark edilen ve faaliyet sonuçlan üzerindeki önemli etkisi dolayısıyla geçmiş dönemlerde yayımlanmış olan mali tabloların güvenilirliğini etkileyen yanlışlıklara ne denir
15-) Mali tablolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
16-) Genel yönetimin temel fonksiyonlun esas alınarak hazırlan tablo aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Üçüncü kişilere verilen nakdi borçlar ve nakit ön ödemeler ile bunlardan yapılan tahsilatlardan kaynaklanan nakit çıkış ve girişleri ne tür nakit akımıdır?
18-) Borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ne tür nakit akımıdır?
19-) Tahvil ve bono gibi kısa veya uzun vadeli borçlanma araçları ihracı yoluyla veya diğer surette yapılan borçlanmalar karşılığı sağlanan nakit girişleri ne tür nakit akımıdır?
20-) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elde edilmesi ve satışından kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları girişleri ne tür nakit akımıdır?
21-) Faaliyet gelir ve giderlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları ne tür nakit akımıdır?
22-) Kamu idaresinin belli bir tarihteki varlıklarını, yabancı kaynaklarını ve öz kaynaklarını gösteren tabloya ne denir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir?
24-) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir?
25-) Kesin mizanın düzenlenmesinde hangi hesaplar bakiye vermez?
26-) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları kimin tarafından üretilir?
27-) Kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kamu idarelerine ne ad verilir?
28-) Aşağıdakilerden hangisi Emanet Yabancı Kaynaklar arasında değildir?
29-) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı hangi hesap grubu içinde yer alır?
30-) Aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli İç Mali Borçlar hesap grubunda yer almaz?
31-) Aşağıdakilerden hangisi Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubundan değildir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubundan değildir?
33-) Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar hesap grubundan değildir?
34-) 7 numaralı ana hesap grubu hangi amaç için kullanılır?
35-) Bilanço hesapları bölümü, hangi ana hesap gruplarından oluşur?
36-) Çerçeve hesap planı hangi ana hesap gruplarına ayrılır
37-) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar nasıl karşılanır?
38-) Kamu idarelerince diğer kamu idarelerine veya diğer kişilere nakit, mal, hizmet veya diğer bir varlık şeklinde karşılıksız olarak yapılan ödemelere ne denir?
39-) Kamu idareleri tarafından mal ve hizmet üreten işletmelere üretim miktarı, birimi veya mal ve hizmetin değeri esas alınarak yapılan karşılıksız cari ödemelere ne denir?
40-) Kamu idarelerinin başka kamu idarelerine, yurt içinde veya yurt dışındaki mali kuruluşlara veya devletlere verdikleri borçlar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili oldukları dönemlere ne kaydedilir?
41-) Kamu idarelerinin başka kamu idarelerinden, yurt içindeki veya yurt dışındaki mali kuruluşlardan veya devletlerden yaptıkları borçlanmalar dolayısıyla tahakkuk eden faizler, ilgili oldukları dönemlere ne kaydedilir?
42-) Borçlanma ve borçlanma maliyetleri hakkında doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
43-) Değer ve miktar değişimi sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıplar hakkında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
44-) Borçların, alacakların veya varlıkların hacim, sayı gibi miktarlarında meydana gelen ve kamu idarelerinin inisiyatifi dışında ortaya çıkan artış ve azalışlara ne denir?
45-) Varlık ve yabancı kaynakların değerlemeye tabi tutulmaları sonucunda, fiyat değişmelerinden dolayı ortaya çıkan artış ve azalışlara ne denir?
46-) Yeniden değerleme uygulamasıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
47-) Yeniden değerleme uygulamasıyla ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
48-) Mal veya hizmet üretiminde veya ediniminde kullanılmak, üçüncü kişilere kiraya verilmek veya idari amaçlar için kullanılmak üzere elde tutulan marka, isim, bilgisayar yazılımı, telif, patent, sınai ve işletme hakları gibi kalemlere ne denir?
49-) Maddi duran varlıkların maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?
50-) Aşağıdakilerden hangisi mali olmayan varlıklardan değildir?
51-) Bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve zaman içinde tekrarlanarak bir yıldan fazla kullanılabilen binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, demirbaşlar gibi maddi duran varlıkları üretim veya yönetim hizmetlerinde kullanılmak veya satış amacıyla edinilen stoklar ile madde ve malzemeler, değerli taşlar ve metaller, sanat eserleri, antikalar gibi öncelikli amacı üretim sürecinde kullanılmak veya tüketilmek olmayan taşınır varlıkları arsa, arazi, yeraltı varlıkları, diğer doğal olarak ortaya çıkan üretilmemiş maddi duran varlıklar ile patent hakkı gibi üretilmemiş maddi olmayan duran varlıklara ne denir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi mali varlıklar arasında sayılmaz?
53-) Kasadaki nakit, banka hesaplarındaki mevcutlar, verilen borçlardan doğan alacaklar, senet, tahvil ve benzeri menkul varlıklar, sermaye payları, mali türevler, bir sözleşmeden doğan alacağı ifade eden haklar ve hesaplarda kayıtlı alacaklar gibi maddi ve maddi olmayan varlıklar dışındaki her türlü değerlere ne denir?
54-) Muhasebe kayıtlan nasıl düzeltilir?
55-) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebeleştirme belgesi olarak ne kullanılır?
56-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe işleminin gerçekleşme biçimlerinden değildir?
57-) Genel yönetim muhasebe ve raporlama standartlan kimin tarafından oluşturulur?
58-) Aşağıdakilerden hangisi nazım hesaplara ilişkin ilkelerden değildir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
60-) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kaynaklara ilişkin ilkelerden değildir?
62-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklara ilişkin ilkelerden değildir?
63-) Aşağıdakilerden hangisi varlıklara ilişkin ilkelerden değildir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi bilanço ilkelerinden değildir?
65-) AşağıdakUerden hangisi bütçe uygulama sonuçlan tablosu ilkelerinden değildir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sonuçları tablosunun ilkelerinden değildir?
67-) Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sonuçlan tablosunun ilkelerinden değildir?
68-) Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması hangi kavramı ifade eder?
69-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
70-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
71-) Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim muhasebesinin dayanağı kavramlardan değildir?
72-) Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlanndaki değerine ne denir?
73-) Her türlü senetlerle, bono ve tahvillerin üzerinde yazdı olan değere ne denir?
74-) Varlık veya kaynaklanıl değerleme günündeki normal alım satım değerine ne denir?
75-) Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamına ne denir?
76-) Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutara ne denir?
77-) İlk defa hesaplara ahnacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işleme ne denir?
78-) İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, Öz kaynakta artışa neden olan her türlü işleme ne denir?
79-) Kamu idarelerinin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farka ne denir?
80-) Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali raporlann hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamalara ne denir?
81-) Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planlan, defterler ve muhaseb eleştirme süreçlerinin tamamına ne denir?
82-) Aşağıdakilerden hangisi muhasebe biriminin görevlerinden değildir?
83-) Aşağıdaki idarelerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında değildir?
online sınav Aşağıdaki idarelerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında değildir? soru detayi