++Sitene Ekle
1-) Fatura yerine geçmeyen belge aşağıdakilerin hangisidir?
2-) Yabancı ülkelerde güç veya muhtaç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gereken Türk vatandaşlarının, dönüş ve yolda yiyecek giderleri için geri abnmak üzere ödünç olarak verilen paraların Ödenmesinde ödeme belgesine ne bağlanır?
3-) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
4-) Yurtdışından yapılacak tüketim mal, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde gerekli olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
6-) Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
7-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
8-) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
9-) Mevzuattan gereği yüklenicilere verilecek avanslarda harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak ahmlarda onay belgesi, avans teminatma ilişkin alındının onaylı Örneği, gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
10-) Vasilere yapılacak ödemelerde vasi, aşağıdaki belgelerden hangisine göre tespit edilir?
11-) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ödenecek ihbar tazminatı ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
12-) İhale suretiyle yapılacak taşıma giderlerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
13-) Kamu personeline nakden yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?
14-) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri için düzenlenen ve ödenecek ara ve kesin tutarın hesaplanmasına ilişkin belgelerden oluşan rapor aşağıdakilerden hangisidir ?
15-) Aşağıda sayılan belgelerden hangisi fatura tanımı içerisinde değerlendirilemez?
16-) Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğiyle ilgili olarak doğru olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
17-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde eklenmesi zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
18-) 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
19-) Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda ödeme belgesi ekinde bulunması zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi yeterlidir?
21-) Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
22-) Ordu Mal Yönetmeliğine tabi dairelerce, TİF yerine kullanılacak belge aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme atımlarının Ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
24-) Kurumlara katılma paylan, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile mali transferlere ilişkin ödemelerde ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
25-) Aşağıdaki hallerin hangisinde TİF düzenlenir?
26-) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
27-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
28-) 75- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
29-) Taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge harcama talimatı dışında hangisi / hangileridir?
30-) İlan giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
31-) Yolluklarla ilgili giderlerin Ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
32-) Gezici olarak görev yapan personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
33-) Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdakiler den hangisidir?
34-) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
35-) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aranması gereken kanıtlayıcı belgelerin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?
36-) Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
37-) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
38-) Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde ödeme belgesi ekinde yer alması zorunlu belgelerden değildir?
39-) Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
40-) Eczanelere yapılacak ilaç giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
41-) Doğum yardımı ödemelerinde ödeme belgesine hangi belge bağlanır?
42-) Ölüm yardımı ödemelerinde kanıtlayıcı belge olarak ne aranır?
43-) Başbakan ve bakanların temsil ödenekleri için düzenlenmesi gereken bordro
44-) AylıkIarla ödenmeyen tazminatlar nerede gösterilir?
45-) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, aranması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Alacağı temellük eden kişilere yapılacak Ödemelerde aranacak belge hangisidir?
47-) Aşağıda sayılanlardan hangisine ödeme yapılamaz?
48-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?
49-) Vasilere yapılacak ödemelerde, bulunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
50-) Aşağıdakilerden hangisi taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden değildir?
51-) ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki raporlardan hangisi düzenlenir?
52-) İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale komisyonu kararı, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan dosyaya ne denir?
53-) Avans suretiyle yapılacak ön ödemelerde ödeme belgesine bağlanacak belge veya belgeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
54-) .............................. kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
55-) Piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi tür atımlarda düzenlenir?
56-) Doğrudan temin usulüyle yapılacak atımlarda alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda ahnan tekliflerden, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan belgenin ismi nedir?
57-) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
58-) Yüklenicilere verilecek avanslarda düzenlenmesi gereken ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
59-) İhale suretiyle yapılacak atımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini diğer atımlarda ise alım konusu işin nevi, niteliği, varsa proje numarası, miktan, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
60-) Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutannı, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
61-) Kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile giriş ve yolcu taşıma biletlerini düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?
62-) Avans ve kredi gibi ön ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Bütçeye gider kaydıyla yapılan kesin ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi
64-) Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
65-) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi Ödeme belgesi ekine bağlanmaz?
66-) Taşınır işlem fişinin düzenlenmesine gerek olmayan satın alma türü aşağıdakilerden hangisidir?
67-) İhale usulü olmayan doğrudan .temin usulünde harcama talimatı olarak düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
68-) İhaleli işlerde düzenlenmesi gereken harcama talimatının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
69-) Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için ödeme belgesine bağlanması zorunlu olan belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
70-) Gerçek kişilerde ödeme yapılamayacak kişi aşağıdakilerden hangisidir?
71-) Bütçeden mahsuben yapılacak kesin ödemelerde hangi ödeme belgesi düzenlenir?
72-) Aşağıdakiler den hangisi fatura olarak kabul edilemez?
73-) Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla hangi belge düzenlenir?
74-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya Özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer , öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
75-) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
76-) Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
77-) Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satmalma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
78-) Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
79-) İş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçlan ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde Ödeme belgesine hangi belgeler bağlanır?
80-) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme ücretleri hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak telif, işlenme (tercüme dâhil) ve benzeri ücret ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
81-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
82-) Kamu görevlilerinden emekliliğe sevk edilenlere mevzuatları, gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kamtlayıcı belge aşağıdakilerden hangisidir?
83-) İlgili mevzuatı gereğince yapılacak proje teşvik ve destekleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda yer alan belgelerden hangisi aranmaz?
84-) Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
85-) Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü 1:65536onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
86-) Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi Merkezi Yönetim ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamı dışındadır?
87-) Makine, teçhizat, taşıt ve demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
88-) Kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı Ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
89-) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
90-) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
91-) Güvenli elektronik imzalı reçete uygulamasına geçilen yerlerde kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
92-) Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel Ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belgelerden hangisi aranmaz?
93-) İhale usulüyle yapılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde aşağıdaki belgelerden hangisi taahhüt dosyasında bulunmaz?
94-) Her türlü tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde aşağıdakiler den hangisi ödeme belgesine kanıtlayıcı belge olarak bağlanmaz?
95-) Aşağıdakilerden hangileri ödeme belgesidir?
96-) Eczanelere yapılacak ödemelerde, ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
97-) Ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde düzenlenecek belge aşağıdakilerden hangisidir?
98-) Ödeme belgesinin birinci nüshasına asıllarınm bağlanması esas olan kamtlayıcı belge/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?
99-) 3- Ödeme belgesi en az kaç nüsha düzenlenir?
100-) Aşağıdaki idarelerden hangisi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamı dışındadır?
101-) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisinin bağlanması zorunlu değildir?
online sınav Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, ödeme belgesine kamtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisinin bağlanması zorunlu değildir? soru detayi