++Sitene Ekle
online sınav Mevzuattan gereği yüklenicilere verilecek avanslarda harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak ahmlarda onay belgesi, avans teminatma ilişkin alındının onaylı Örneği, gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
Mevzuattan gereği yüklenicilere verilecek avanslarda harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak ahmlarda onay belgesi, avans teminatma ilişkin alındının onaylı Örneği, gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerden hangisine eklenir?
A Onay belgesi
B Ödeme emri belgesi
C Muhasebe işlem fişi
D Mahsup belgesi
E