online sınav Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamında değildir?
A Genel bütçeli daireler
B Belediyeler
C Kamu iktisadi teşebbüsleri
D İl özel idareleri
E