online sınav Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın tespitinde dikkate alınabilecek giderler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın tespitinde dikkate alınabilecek giderler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A Gerçek gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler
B Gelir Vergisi Kanunun 21 inci maddesine göre vergiden istisna edilen hâsılata isabet eden giderler indirilemez
C Her türlü para cezası gider olarak dikkate alınamaz
D Mükellefler diledikleri takdirde gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hâsılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler
E