++Sitene Ekle
online sınav deneme sinavi tüm ders ve konular
G.Y.M.Y. ( 0 Soru )

M.Y.M.Y. ( 0 Soru )

Harcama Belgeleri Yönet. ( 0 Soru )

Taşınır Mal Yönetmeliği ( 0 Soru )

6245- Harcırah Kanunu ( 0 Soru )

5018 Sayılı Kanun ( 0 Soru )

178 Sayılı KHK (mülga) ( 0 Soru )
178 Sayılı KHK-1

Muhasebe Uzmanlığı İçin Özetler ( 0 Soru )

İhale Kanunları 4734-4735 ( 0 Soru )
4734

Muhasebe Uzmanlığı ( 156 Soru )
2006- Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
2009-Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
2011 Muhasebe Uzmanlığı

GUY Sınavları ( 190 Soru )
28 Aralık 2013 Guy Sınavı
Deneme Sınavı - 1

Maliye Uzman Yardımcılığı ( 0 Soru )
deneme

Türk Vergi Sistemi ( 192 Soru )
Gayrimenkul Sermaye İradı-1
Gelir vergisi-1
Serbest Meslek Kazancı-1
Ticari Kazanç-1
Ticari Kazanç-2 Basit Usul
Vergi Hukuku-1
Zirai Kazanç-1

Gelir Uzmanlığı ( 187 Soru )
2006 - Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı
2007 - Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı

Genel Muhasebe ( 51 Soru )
Genel Muhasebe Test-1

Hukuk Grubu ( 106 Soru )
1982 Anayasası
Anayasa Hukuku
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk

657 Sayılı D.M.K. ( 100 Soru )
657 Sayılı Devlet Memurları kanunu

Diğer Kanunlar ( 67 Soru )
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
2489 Sayılı Kefalet Kanunu
3046 sayılı Bakanlıkların K. ve G. E. H.K
4483 Sayılı Kanun
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5176 Sayılı Kamu Gör. Etik Kur. Kurul. h. kanun
Borçlar Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Medeni Kanun

S.G.K. Mevzuatı ( 231 Soru )
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K.
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K. - 2
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K. - 1

Muhakemat Kanunları ( 117 Soru )
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
659 Sayılı KHK

Vergi Kanunları ( 1128 Soru )
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1 (5Şık)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 2
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3
197 Sayılı MTV Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
213 Sayılı Vergi usul Kanunu (5 Şık)
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
492 Sayılı Harçlar Kanunu
5345 Sayılı GİB Teşkilat Yasası
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
6183 sayılı Amme A. T. U. H. Kanun -2
6183 sayılı Amme A. T. U. H. Kanun-1
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Kanunu
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
Vergi Dairesi İşlem Yönergesi

Muhasebe Kanunları ( 1850 Soru )
178 Sayılı K.H.K.
4374 K.İ.K. - Açık İhale Usulü
4734 Kamu İhale Kanunu 1
4734 Kamu İhale Kanunu 2
4734 Kamu İhale Kanunu 3
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 Sayılı Kanun 1
5018 sayılı Kanun 2.Kısım Bütçelerin Uygulama Esasları
5018 Sayılı Kanun 4
5018 Sayılı Kanun 5
5018 Sayılı Kanun-1 Kısım Genel Hükümler
5018 Sayılı Kanun-2. Kısım-Kamu İdare Bütçeleri
5018 Sayılı Kanun-3
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu -1
G.Y.M.Y
G.Y.M.Y -1
Harcama Belgeleri Yönet.
Harcama Belgeleri Yönetmeliği - 1
M.Y.M.Y.
Mali İstatistik Raporlama
Sınavlarda Çıkmış Sorular -5018
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği - 1

Maliye Kursu soruları ( 195 Soru )
2009-Gelir -A
2009-Gider-A

Yükselme Sınavları ( 730 Soru )
2006 Mali Hiz. Uzmanlığı
2007 MİLE Şeflik (taşra)
2007 Saymanlık Müdür Yardımcılığı
2009 Muh.Yet.Sertifika Sınavı
2011 Genel ve Özel Bütçe Sertifika Sınavı
2014- Personel Müdür Yardımcılığı sınavı
2014- Personel Müdürlüğü Sınavı

Milli Emlak Kanunları ( 464 Soru )
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
3082 Sayılı Kanun
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan... Yasa
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
4070 Sayılı Kanun
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
Genel Esaslar

BİLGİ YARIŞMASI ( 52 Soru )
Bilgi Yarışması