Soruları çözmek için ana kategoriye, soruları görmek için alt kategorilere tıklayın.  
online sınav deneme sinavi tüm ders ve konular
Deneme Sınavları ( 179 Soru )
Defterdarlık Uzmanlığı-1
Özel Gelir Uzmanlığı-1

1 Nolu CB Karar.-HMB ( 22 Soru )
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -HMB

6085-Sayıştay Kanunu ( 35 Soru )
Sayıştay Kanunu - 1

Harcama Belgeleri Yönet. ( 213 Soru )
Harcama Belgeleri Yönetmeliği -1
Harcama Belgeleri Yönetmeliği -2
Harcama Belgeleri Yönetmeliği-3

Taşınır Mal Yönetmeliği ( 168 Soru )
Taşınır Mal Yönetmeliği -1
Taşınır Mal Yönetmeliği -2

6245- Harcırah Kanunu ( 169 Soru )
Harcırah Kanunu -1
Harcırah Kanunu -2

5018 Sayılı Kanun ( 801 Soru )
16 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklikler
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -1
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -2
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -3
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -4
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -5
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-6
5018 Sayılı Kanun Sınavlarda Çıkmış Sorular
5018-1.Kısım-Genel Hükümler
5018-2.Kısım -Kamu İdare Bütçeleri
5018-3.Kısım-Taşınır ve Taşınmazlar
5018-4.Kısım-Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler

Muhasebe Uzmanlığı İçin Özetler ( 0 Soru )

İhale Kanunları 4734-4735 ( 413 Soru )
4734 -Kamu İhale Kanunu - 1
4734 -Kamu İhale Kanunu - 2
4734 -Kamu İhale Kanunu - 3
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu -1
Sınavlarda Çıkmış Sorular

Muhasebe Uz. Sınavları ( 156 Soru )
2006- Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
2009-Muhasebe Uzmanlığı Sınavı
2011 Muhasebe Uzmanlığı

GUY Sınavları ( 190 Soru )
28 Aralık 2013 Guy Sınavı
Deneme Sınavı - 1

Maliye Uzman Yardımcılığı ( 0 Soru )
deneme

Türk Vergi Sistemi ( 190 Soru )
Gayrimenkul Sermaye İradı-1
Gelir vergisi-1
Serbest Meslek Kazancı-1
Ticari Kazanç-1
Ticari Kazanç-2 Basit Usul
Vergi Hukuku-1
Zirai Kazanç-1

Gelir Uzmanlığı Sınavları ( 187 Soru )
2006 - Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı
2007 - Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı

Genel Muhasebe ( 51 Soru )
Genel Muhasebe Test-1

Hukuk Grubu ( 106 Soru )
1982 Anayasası
Anayasa Hukuku
Borçlar Hukuku
Medeni Hukuk

657 Sayılı D.M.K. ( 246 Soru )
657 Sayılı Devlet Memurları kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu-2
Sınavlarda Çıkmış Sorular

Diğer Kanunlar ( 67 Soru )
2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
2489 Sayılı Kefalet Kanunu
3046 sayılı Bakanlıkların K. ve G. E. H.K
4483 Sayılı Kanun
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5176 Sayılı Kamu Gör. Etik Kur. Kurul. h. kanun
Borçlar Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Medeni Kanun

S.G.K. Mevzuatı ( 225 Soru )
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K.
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K. - 2
5510 Sayılı Sosyal S. ve G. S. S. K. - 1

Muhakemat Kanunları ( 149 Soru )
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
659 Sayılı KHK

Vergi Kanunları ( 1167 Soru )
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 1 (5Şık)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 2
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 3
197 Sayılı MTV Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
213 Sayılı Vergi usul Kanunu (5 Şık)
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
492 Sayılı Harçlar Kanunu
5345 Sayılı GİB Teşkilat Yasası
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu-1
6183 sayılı Amme A. T. U. H. Kanun -2
6183 sayılı Amme A. T. U. H. Kanun-1
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Kanunu
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
Vergi Dairesi İşlem Yönergesi

G.Y.M.Y - M.Y.M.Y ( 292 Soru )
G.Y.M.Y
G.Y.M.Y -1
M.Y.M.Y.

Maliye Kursu soruları ( 195 Soru )
2009-Gelir -A
2009-Gider-A

Yükselme Sınavları ( 730 Soru )
2006 Mali Hiz. Uzmanlığı
2007 MİLE Şeflik (taşra)
2007 Saymanlık Müdür Yardımcılığı
2009 Muh.Yet.Sertifika Sınavı
2011 Genel ve Özel Bütçe Sertifika Sınavı
2014- Personel Müdür Yardımcılığı sınavı
2014- Personel Müdürlüğü Sınavı

Milli Emlak Kanunları ( 483 Soru )
1 Nolu CB. Kararnamesi- Çevre ve Şehircilik
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
3082 Sayılı Kanun
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan... Yasa
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
4070 Sayılı Kanun
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
Genel Esaslar

BİLGİ YARIŞMASI ( 173 Soru )
Bilgi Yarışması

.