online sınav Konuya göre sorular 1-) vergi usul kanununa göre emtia hangi değerleme unsuru ile değerlenir?
2-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün izin konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2017 Saymanlık Md. Yrd Sın.)
3-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir? (2017 Saymanlık Md. Yrd Sın.)
4-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kadrosu kaldırılan memurlar, en geç kaç ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar? (2017 Saymanlık Md. Yrd Sın.)
5-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlukları arasında sayılmamıştır? (2017 Saymanlık Md. Yrd Sın.)
6-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının mal bildirimi aşağıdakilerden hangisine ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçlarını kapsamaz? (2017 Saymanlık Md. Yrd Sın.)
7-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıf sayısı kaçtır? (2017 Malmüdürlüğü Sın.)
8-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2017 Malmüdürlüğü Sın.)
9-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin karşılığı olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? (2017 Malmüdürlüğü Sın.)
10-) I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir II- Aylıktan kesme ve kademe ilerlenmesinin durdurulması cezaları disiplin kurulunca verilir III- Devlet Memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir IV- Kurum merkezinde Yüksek Disiplin Kurulu oluĢturulur 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar tam olarak hangi seçenekte yer almaktadır? (2017 Malmüdürlüğü Sın.)
11-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlar kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilir? (2017 Malmüdürlüğü Sın.)
12-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce özel sektörde avukatlıkla geçirdikleri sürelerin en fazla kaç yılı memuriyette geçmiş sayılır? (2017 Maliye Bk. Pers. Md. Sın.)
13-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında aşağıdakilerden hangisi ikinci görev olarak verilebilir? (2017 Maliye Bk. Pers. Md. Sın.)
14-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, eşi doğum yapan memura isteği üzerine hangi tarihten itibaren ne kadar süreyle aylıksız izin verilir? (2017 Maliye Bk. Pers. Md. Sın.)
15-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, verilen refakat izninin bitim tarihinden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine memurlara en fazla kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? (2017 Maliye Bk. Pers. Md. Sın.)
16-) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler içinde işe başlamayanlar hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?(2017 Maliye Bk. Pers
17-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?(2017 Maliye Bk. Pers. Md. Sın.)
18-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır? (2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
19-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür? (2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
20-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kınama cezası ile cezalandırılan memur, kaç yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezanın sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?(2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
21-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurunun çalışmayan eşinin tacir sayılacak ticari faaliyette bulunması durumunda, bağlı olduğu kuruma bu durumu kaç gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür?(2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
22-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının, çalışma saat ve şekilleri aşağıdakilerden hangisinin muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir? (2009 Maliye Bk.Pers.Şefi S
23-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalığa yakalanan memura ilk seferinde en fazla kaç aya kadar rapor verilebilir?(2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
24-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. II- Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir. III- Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir.(2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
25-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin Devlet memuru olabilmeleri için kazaî rüşt kararı almak şartıyla en az kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir? (2009 Maliye Bk.Pers.Şefi Sın.)
26-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? (2010 Saym.Md. Yrd.Sın.)
27-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uyarma ya da kınama cezalarından birini alan Devlet memurları, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir? (2010 Saym.Md. Yrd.Sın.)
28-) I- Aylıktan kesme II- Kademe ilerlemesinin durdurulması III- Devlet memurluğundan çıkarma IV- Kınama 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir? (2010 Saym.Md. Yrd.Sı
29-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? (2010 Saym.Md. Yrd.Sı
30-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2010 Saym.Md. Yrd.Sın.)
31-) Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi sivil savunma uzmanının disiplin ve üst disiplin amiridir? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
32-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
33-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüle ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
34-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
35-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
36-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların ödev ve sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
37-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurun bakmakla yükümlü olmadığı kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ve hayati tehlikesinin bulunması halinde, bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, aylık ve özlük hakları korun
38-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, gece nöbeti ve vardiyası göreviyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
39-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atama yapmayı düşündüğü boş kadroları, sayı, sınıf ve derecelerini de belirtmek suretiyle aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmek zorundadır? (2015 Maliye Bk. Pers. Md. Sın)
40-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
41-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
42-) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
43-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
44-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun, soruşturma veya yargılama sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden biri değildir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
45-) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
46-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
47-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
48-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden hangisidir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
49-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit edilir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
50-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
51-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak verilmiştir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
52-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
53-) I-Memur II-İşçi III-Geçici personel IV-Sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam  ve doğru olarak gösterilmiştir? (2014 Maliye Bk. Pers. Md.Yrd. Sın)
54-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir? (2012 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
55-) 657 sayılı Kanuna göre mazeret iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2012 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
56-) 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? (2012 Mahalli İd. Muh.Ye
57-) 657 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde boş kadrodan söz edilir? (2012 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
58-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklardan biridir? (2012 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
59-) 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir? (2016 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
60-) 657 sayılı Kanuna göre, vekalet aylığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2016 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
61-) 657 sayılı Kanuna göre, aylığın ödeme zamanı ve esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2016 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
62-) 657 sayılı Kanunun mali hükümler tanımında yer alan, Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? (2016 Mahalli İd. Muh.Yet
63-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2016 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
64-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri değildir? (2015 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
65-) Aşağıdaki memur maaş unsurlarından hangisi en yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas alınarak hesaplanmaz? (2015 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
66-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi açıktan vekile ödenecek vekalet aylığının hesabında dikkate alınmaz? (2015 Mahalli İd. Muh.Yet.Sert.Sın.)
67-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? (2015 Mahalli İd. Muh
68-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kurumlarınca bir göreve vekaleten atanan Devlet memurlarına bu görevlendirme dolayısıyla yapılacak ödemelerde aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi dikkate alınmaz? (2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
69-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurun ölümü halinde, hak sahibi olan yakınlarına yapılacak ölüm yardımı ödeneği miktarı aşağıdakilerden hangisidir? (2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
70-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen vekalet aylıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? (2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
71-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev değişikliği halinde sayman mutemetlerinin (muhasebe yetkilisi mutemetleri) devir süresi aşağıdakilerden hangisidir?(2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
72-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylık ve ücretlerin ödenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
73-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? (2011 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
74-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2015 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
75-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri değildir? (2015 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
76-) Aşağıdaki memur maaş unsurlarından hangisi en yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas alınarak hesaplanmaz? (2015 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
77-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi açıktan vekile ödenecek vekalet aylığının hesabında dikkate alınmaz? (2015 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
78-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? (2015 Gnl ve Özl Büt.
79-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları aşağıdakilerden hangileri için mal bildirimi verirler? 1-Eşleri 2-Kendileri 3- Velayetleri altındaki çocukları 4-Anne ve Babaları (2013 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
80-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükselebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselmenin şartlarından değildir?(2013 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
81-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar, hangi amirin teklifi ve hangi amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? (2013 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
82-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda sıralanan disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerden hangisi ya da hangileri uyarma cezasını gerektirir? I- Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak II- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak III- Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak IV- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek (2013 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
83-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2013 Gnl ve Özl Büt. Muh. Yet. Srtfk Sın.)
84-) Mükelleflerin işe başlamayı zamanında vergi dairesine bildirmemeleri durumunda uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
85-) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na göre aramalı inceleme en geç kaç aya kadar sonlandırılmalıdır?
86-) I. Vergi Dairesi Müdürü II. Vergi Dairesi Başkanı III. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanı IV. Vergi Müfettişi 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hangilerinin vergi hatalarını düzeltme yetkisi vardır?
87-) Vergi usul kanununda düzenlenmiş olan gecikme faizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hangileri yanlıştır? I. Verginin normal vade tarihi ile tahakkuk tarihi arasında hesaplanır. II. Hesaplama esnasında ay kesirleri dikkate alınır. III. Asgari bir tutarı yoktur. IV. Vergi ziyaı cezası için uygulanır.
88-) Mükellef hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden vergi dairesi 05.05.2020 tarihinde vergi ceza ihbarnamesini tanzim etmiş, mükellefin elektronik adresine 06.05.2020 tarihinde ulaşmıştır. İlgili vergi ceza ihbarnamesinin tahakkuk ve ödeme zamanları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
89-) Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul Kanununu oluşturan kitaplardan birisi değildir?
90-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi özel gelir ile ilgili yanlış bir ifadedir?
91-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
92-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi II sayılı cetvelde kayıtlı Özel Bütçeli idarelerden birisi değildir?
93-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar konulan yedek ödenek aşağıdakilerden hangisinin bütçesine aktarılamaz?
94-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Cumhurbaşkanlığı merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumunu kamuoyuna ne zaman açıklar?
95-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. maddesine göre; muhasebe yetkilileri, ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?
96-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
97-) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları arasında sayılmamıştır?
98-) Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idarelerden değildir?
99-) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından değildir?
100-) idare faaliyet raporunu hangisi düzenler?

.