++Sitene Ekle
online sınav Konuya göre sorular 1-) Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dalları arasında yer alır?
2-) Devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla egemen gücünü kullanarak kişilerden parasal değer edinmesine ne denir?
3-) Kişinin neticeyi öngördüğü halde “olursa olsun” diyerek suç işlemesi, suçun aşağıdaki hangi manevi unsurunu tanımlamaktadır?
4-) Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer almaz?
5-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları arasında yer alır?
6-) Aşağıdakilerin hangisinde hakim takdir yetkisini kullanmak zorundadır?
7-) Aşağıda yer alan hukukun kaynaklarından hangisi bağlayıcı nitelikte değildir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisine uygun sıralamayı ifade etmektedir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının nitelikleri arasında yer almaz?
10-) Aşağıdakilerden hangisi manevi bir yaptırımı ifade etmektedir?
11-) Din kurallarına uymamanın sosyal hayatta öngörülen yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Bireyler tarafından aksi kararlaştırılamayan hukuk kurallarına ne ad verilir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuku mevzu hukuktan ayıran nitelikteki normdur?
14-) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla birlikte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
15-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitleri arasında yer almaz?
16-) Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
17-) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi için sulh mahkemesi tarafından atanır?
18-) Bir kişi ile devlet ya da devletin kendi kurumları arasındaki ilişkilerini düzenleyen hukuk disiplinine ne ad verilir?
19-) Örf ve Adet Hukuku’nun manevi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetli sayılmaktadır?
21-) Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
22-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
23-) Ahlak kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
24-) İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz yeri neresidir?
25-) Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?
26-) Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
27-) Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
28-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin bir unsuru değildir?
29-) Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi veren haklara ne ad verilir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
31-) Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların yaptıkları irade açıklamaları hangisidir?
32-) Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
33-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un alanına girmez?
34-) Aşağıdakilerden hangisi kamunun istihdam şekillerinden biri değildir?
35-) İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup, hatalı olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?
36-) Fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
37-) Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir
38-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?
39-) Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
40-) Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
41-) Tam ehliyetsiz olan A, son derece değerli bir tabloyu çok düşük bir bedelle satın almıştır. Bu işlemin geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
42-) Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni ile ilgili değildir?
43-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur?
44-) Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
45-) Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, hukukun hangi özelliğidir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi açısından 1982 Anayasası’nda zaman içinde değişiklik yapılmamıştır?
47-) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki nedenlerden hangisi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi kanunla sınırlanabilir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda düzenlenmiş bir husus değildir?
49-) 1982 Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
50-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi için nitelikli bir çoğunluk gerekli değildir?
51-) Aşağıdakilerden hangisi merkezi devletin özelliklerinden birisi değildir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi bakan olabilmek için aranan zorunlu şartlardandır?
53-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerde görevinden istifa etmedikçe aday olamayacaklar arasında sayılmamıştır?
54-) Referandum, halk vetosu ve halk girişimi gibi kurumlara yer veren demokrasi uygulamasına ne ad verilir?
55-) Taşınırların tahsisi İle ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?1
56-) İdarelerin, sahip oldukları taşınırların tahsisi ile ilgili olarak doğru olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
58-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinden değildir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
60-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır işlemlerinde kullanüan cetvellerden değildir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
62-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin görev ve sorumluluklarından değildir?
63-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
64-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
65-) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşımr devirlerinde doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
66-) Tüketim malzemeleriyle ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
67-) Dayanıklı taşınırlar kapsamında yer almayan taşınır aşağıdakilerden hangisidir?
68-) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının bir araya getirilme işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında görevlendirilen kişiye ne ad verilir?
69-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde kullanılan belgelerden değildir?
70-) Taşınır işlemlerde aşağıdaki defterlerden hangisi tutulmaz?
71-) KDV mükellefi olan kamu idarelerinde birim maliyetlerine aşağıdakiler den hangisi dahil edilmez?
72-) Aşağıdakilcrden hangisi taşınır edinme yöntemlerinden değildir?
73-) Aşağıdakilcrden hangisi yönetim hesabı cetvellerinden değildir?
74-) 66- Tüketim malzemelerinin çıkıştan hariç düzenlenen TİF lerin muhasebe birimine gönderilme süresi ne kadardır?
75-) Kamu idarelerinde taşınırların envanter kayıtlarını tutmak kimin görevidir?
76-) Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar ile tüketime verilen taşınırlar için hangi belgeler düzenlenir?
77-) Taşınır mal satın alındığında Veya değer artışı yapıldığı hâllerde hangi bedel üzerinden kayda alınır?
78-) Ambarların devri hangi belgenin düzenlenmesiyle yapılır?
79-) Taşınır yönetim hesabını kim verir?
80-) Dayanıklı taşınırların kamu personeline kullanılmak üzere verilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
81-) Kamu idareleri arasındaki bedelsiz devirler için asgari süre ne kadar olmalıdır?
82-) Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi halinde taşınırlar için düzenlenmesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
83-) Kamu idareleri arasında taşınır devri konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
84-) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırların kayıtlara alınmasında hangi belge fiş düzenlenir?
85-) Tüketime verilen taşınırların çıkış kaydı için hangi belge düzenlenir?
86-) Taşınırların giriş ve çıkış kaydı ne ile yapılır?
87-) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetvellerden hangisi kullanılmaz?
88-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır işlemlerinde, tutulacak defterlerden değildir?
89-) Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları konusunda doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
90-) Taşınır Kesin Hesap Cetvelini kim hazırlar?
91-) Taşınır mal, kullanılmaz hâle gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hâllerinde hangi bedel üzerinden kayda alınır?
92-) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklanndan olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
93-) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararının tahsil edilmesinde hangi bedel esas alınır?
94-) Harcama yetkililerin sorumluluğunda olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
95-) Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin ( bölümü 150 hesap detayında yer alan taşınır mallara ne denir?
96-) Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarım konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlilerine ne denir?
97-) Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilere ne denir?
98-) Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal abm ve satım değerine ne denir?
99-) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile Üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalara ne denir?
100-) Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin ( bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlara ne denir?