online sınav Konuya göre sorular 1-) Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderlerden hangisi hasılattan indirim konusu yapılamaz?
2-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi arızi kazanç değildir?
3-) Aşağıdakilerden hangisinin geçici vergi ödeme mükellefiyeti yoktur?
4-) Faaliyeti durdurulan bir ticari işletmenin tamamen veya kısmen elden çıkarılmasından doğan kazançlar hangi gelir unsuruna girer?
5-) Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez?
6-) Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi beyan edilecek gelirden indirilemez?
7-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye iradı sayılmaz?
8-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancı değildir?
9-) Gerçek Kişilerce elde edilen kar paylarının beyanına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
10-) Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükelleflerinin özel eğitim ve sağlık harcamalarını beyan ettiği gelirden indirim konusu yapabilmesinin şartlarından birisi değildir?
12-) Aşağıda sayılanlardan hangi gelir unsuru için mükellefler kazanç elde edilmediği durumda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değildir?
13-) Adi komandit şirketlerde komanditer ortakların şirket karından aldıkları pay hangi kazanç türüne girmektedir?
14-) Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin tanımıdır?
15-) Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda sayılan gelir unsurlarından hangisini elde edenler geçici vergi öderler?
16-) Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi beyan edilecek gelirden yapılabilecek indirimlerden değildir?
17-) Gelir Vergisi Kanununa göre tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler aşağıda belirtilen gelirlerden hangisi için yıllık beyanname verirler ?
18-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda sayılan beyanname çeşitlerinden değildir?
19-) Gelir Vergisi Kanununa göre gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın tespitinde dikkate alınabilecek giderler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20-) Aşağıda sayılan ödemelerden hangisi Gelir Vergisi Kanununa göre ücret olarak vergilendirilmez?
21-) Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan kolektif şirketlerde ortakların ve adi komandit şirketlerde komandite ortakların şirket karından aldıkları paylar hangi gelir unsuruna girer ?
22-) Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi gelirin konusuna giren kazanç ve iratlardan değildir?
23-) 1562165187
24-) 1562165000
25-) 1562161156
26-) 1562160991
27-) 1562160731
28-) 1562159953
29-) 1562159625
30-) 1562159462
31-) 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
32-) 657 sayılı Kanuna göre, vekalet aylığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
33-) 657 sayılı Kanuna göre, aylığın ödeme zamanı ve esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
34-) 657 sayılı Kanunun mali hükümler tanımında yer alan, Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
35-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
36-) Defterdarlık uzmanı (A), soruşturma yapmak üzere 01.03.2016 tarihinde saat 13.30 da (B) ilçesine hareket etmiş, soruşturmayı tamamlayarak 18.30 da asıl görev yerine dönmüştür. Seyahati otobüsle yapmış olup 30.- TL ödemiştir. Defterdarlık uzmanı (A) nın alması gereken geçici görev harcırahının tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
37-) Yozgat Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı (A) 02.01.2015 tarihinden itibaren Sorgun (Yozgat) Malmüdürlüğüne 03.11.2015 tarihine kadar vekalet etmiştir. Defterdarlık Uzmanı (A) ya, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu harcırahı (yevmiye) ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
38-) 6245 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken “aile masrafı” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
39-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlanmasında kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin tamamı şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
40-) Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında değildir?
41-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarında yer alan ana hesap gruplarından değildir?
42-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki tablolardan hangisi temel mali tablolar dan değildir?
43-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan hesaplardan değildir?
44-) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre kamu idaresinin bir faaliyet döneminde elde ettiği gelirleri, yaptığı giderleri, mali ve mali olmayan varlıkların yönetimi ile yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinden kaynaklanan gelir ve giderleri gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablo tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
45-) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar mazaret izni verilir?
46-) Kadın Memurun doğum iznine çoğul gebelik durumunda kaç hafta daha eklenir?
47-) Yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili olarak doğru olmayan husus hangisidir?
48-) Aşağıdaki hallerden hangisinde peşin olarak ödenen aylıklar geri alınmaz?
49-) Aşağıdakilerden hangisi teknik hizmetler sınıfı kapsamında yer almaz?
50-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamında değildir?
51-) kurumundaki bir memurun yıllık izne ayrılması nedeniyle yerine kurumundan bir memur vekaleten atanmıştır. Bu vekaletin türü aşağıdakilerden hangisidir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden biri değildir?
53-) Devir teslimle yükümlü olduğu hâlde bu yükümlülüğünü yerine getirmeden çekilen Devlet memuru kaç yıl geçmeden yeniden Devlet memurluğuna atanamaz?
54-) Hakkında ceza kovuşturması başlatılan bir Devlet memuru için aynı olay nedeniyle disiplin soruşturması da gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
55-) 657 sayılı Kanuna göre mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
56-) Bulundukları yerden başka yerdeki boş bir kadroya vekaleten atanan Devlet memuruna aşağıdakilerden hangisi ödenir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna göre yapılan bir ödeme değildir?
58-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer almaz?
59-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmen çalıştırılabilmesi hangi şarta bağlanmıştır?
60-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?
61-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru amirinden aldığı emri Anayasa kanun tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
62-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurunun kasıt kusur ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması halinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin uygulanması esastır?
63-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurunun kasıt kusur ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararla ilgili olarak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının ne kadarını geçmeyen zararlar kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir?
64-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen haklardandır?
65-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler?
66-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir?
67-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim icra büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluştururlar?
68-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki görevlerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfı kapsamına girer?
69-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki unvanlardan hangisi Teknik Hizmetler Sınıfında değildir?
70-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler kaçıncı dereceden göreve başlarlar?
71-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilkokulu bitirenler en son hangi dereceye kadar yükselebilirler?
72-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin Devlet memuru olabilmeleri için kazai rüşt kararı almak şartıyla en az kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?
73-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olmaya engel teşkil etmez?
74-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurum ve kuruluşlar toplam dolu kadro sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?
75-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
76-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki bir göreve atanan memur atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla kaç gün daha izin verilebilir
77-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların yer değiştirme ile ilgili atama esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
78-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kurumların muvafakati ilgili bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyet süresince uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlara kaç yıla kadar maaşsız izin verilir?
79-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurluktan kendi isteğiyle en fazla kaç defa çekilenler tekrar memurluğa dönebilirler?
80-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kaç gün terk etmeleri halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?
81-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
82-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğunu sona erdiren sebeplerden değildir?
83-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 12 yıl hiç yıllık izin kullanmayan bir devlet memurunun içinde bulunduğu yıl içerisinde kullanabileceği yıllık izin süresi kaç gündür?
84-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre zaruret halinde aynı yıl içinde ikinci defa 10 günlük mazeret izni kullanan memur için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
85-) Mal bildiriminde bulunmayan Devlet memurlarına hangi disiplin cezası verilir?
86-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?
87-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil tekerrüründe aşağıdakilerden hangisi yapılır?
88-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
89-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kaç gündür?
90-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olanlardan değildir?
91-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen en çok kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
92-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevden uzaklaştırılan ve görevi ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?
93-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilenlerden hangisi görevden uzaklaştırılan memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu haller arasında sayılmamıştır?
94-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre niteliği ve çalışma bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen ücret aşağıdakilerden hangisidir?
95-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre gerekli hallerde mali yılın ikinci yarısı için Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayıları aşağıdakilerden hangisi değiştirmeye yetkilidir?
96-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir? (2008)
97-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları geçici görevle en çok kaç ay süreyle merkeze çağrılabilir?
98-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi için aile yardımı ödeneği verilir?
99-) Eşi Doğum yapan Erkek Memura isteği üzerine en fazla ne kadar ücretsiz izin verileblir?
100-) Devlet Memurunun kasıt,kusur,ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ,bu zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır ?