online sınav Konuya göre sorular 1-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2-) Aşağıdakilerden hangisine aile yardımı yapılmaz?
3-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5-) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün İçinde soruşturmaya başlanması şarttır.?
6-) Yatarak tedavi görenler hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar........Ödenir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?
8-) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?
9-) Aylıktan kesme ve Kademe ilerlemesi cezalarının silinmesinin istenmesi için gerekli süre aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Uyarma ve Kınama cezalarının silinmesinin istenmesi için gerekli süre aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami ..... İçinde bu kurulca, karara bağlanır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
12-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren ..... İçinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
14-) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren.....içinde vermek zorundadırlar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
15-) Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren,Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında hangi süre içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
16-) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde disiplin cezası verilmezse, Ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
17-) Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, Memurluktan çıkarma cezasında hangi süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
18-) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesi cezasıdır?
20-) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olunması hangi disiplin cezasıdır?
21-) Üstün başarı belgesi için kaç defa başarı belgesi alınmalıdır?
22-) Memurun mesleki bilgileri, mal bildirimlerivarsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler nerede muhafaza edilir?
23-) 657 sayılı kanuna göre bilinen izin türü değildir?
24-) 657 sayılı kanuna göre, eşi doğum yapmış memura isteği üzerine ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?
25-) 657 sayılı kanuna göre devlet memurları 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere kaç ay aylıksız izin alabilirler?
26-) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde ne kadar izin verilir?
27-) İlk 6 ayda ve İkinci 6 ayda analık izni bitiminden itibaren çocuğunun emzirilme süresi ne kadardır?
28-) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine ne kadar süre izin verilir?
29-) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine ne kadar süre babalık izni verilir?
30-) Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izin süresine kaç hafta eklenir?
31-) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl için yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre sağlık izni eklenir?
32-) Devlet memurlarının yıllık izin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
33-) Engelliler için engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerini merkezde ve taşrada belirleme yetkisi kime aittir?
34-) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde ve illerde kimler tarafından tespit edilir?
35-) Yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit etmeye yetkilidir?
36-) Kurumlarınca mazereti kabul görülmeyen memur, kaç gün işe gelmezse yazılı müracaat aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?
37-) Memur kaç defa çekilme hakkına sahiptir?
38-) Ohal, savaş, afet vs. hallerinde kurumun onayı aranmadan çekilme hakkını kullanan memur için, Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
39-) Kadrosu kaldırılan memurlar, kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç ne zaman atanırlar?
40-) Haziran 2018 de Millet Vekilliği Seçimi için bağımsız aday olan memur memuriyetine tekrar ne zaman dönebilir?
41-) Aşağıdakilerden hangisi derece ilerlemesi ile ilgili yanlıştır bilgidir?
42-) Yabancı memleketlerde resmi kurumlarda görev yapacak memurlara, ilgili bakanın (3 yılda bir) onayı ile memuriyeti boyunca ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?
43-) Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok.....Derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
44-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
45-) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir?
46-) 657 sayılı kanuna göre memur Kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin edip özlüğüne konulmak üzere Yemin Belgesini ne zaman imzalar?
47-) Yer değiştirme suretiyle başka yerdeki görevlere atananlar, atama emrinin kendilerine tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde işe başlamak zorundadır?
48-) 1- Uyarma 2- Kınama 3- Aylıktan kesme 4- Kademe ilerlemesi, hangisi adaylık süreci içerisinde memuriyetten çıkarılma sebebidir?
49-) Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar ne zaman işe başlamak zorundadır?
50-) Adaylık süresi içerisinde veya sonunda, 56ncı ve bu madde hükümlerine göre bağları kesilenler (sağlık sorunları hariç) Devlet memurluğuna ne kadar süre ile alınmazlar?
51-) Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili doğru olan hangisidir?
52-) Engelli kadrosu istihdamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
53-) Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini ne zamana kadar DPBna bildirilmek zorundadır?
54-) 657 göre Kurum ve Kuruluşlarda % kaç oranında engelli personel çalıştırma zorunluluğu vardır?
55-) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğu özel alım şartlarından değildir?
56-) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğu genel alım şartlarından değildir?
57-) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet sınıfı değildir?
58-) Kaza-i Rüşt yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
59-) Aşağıdakilerden hangisi hizmet sınıfı değildir?
60-) 13-3 derce ve kadrosuna atanmış bir memurun yükselebileceği maksimum derece aşağıdakilerden hangisidir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi memuriyet hizmet sınıflarına sonradan eklenmiştir?
62-) 4 yıl süreli yükseköğrenim bitirmiş biri memuriyete hangi derece-kademe ile atanır?
63-) Kaç adet memuriyet sınıfı vardır?
64-) 657 tabi memurun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, oluşan bu zararın memurdan hangi bedel usulüne göre tahsili doğrudur?
65-) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu .....içinde Bildirmekle yükümlüdürler. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi için memur, Mal Bildiriminde bulunamaz?
67-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
68-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
69-) Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamazBu bilgiye göre 657e tabi memur hangi hakkını kullanmıştır?
70-) Aşağıdakilerden hangisi 657sayılı kanuna tabi memurun Genel Hakları arasında yer almaz?
71-) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanuna göre istihdam şekillerinden değildir?
72-) Aşağıdakilerden hangisi 657ye tabi memurun Ödev ve Sorumlulukları arasında yer almaz?
73-) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesi gibi hususların temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi 657sayılı kanuna tabidir?
75-) 657 sayılı kanuna göre temel İlkeler arasında sayılmamıştır?
76-) Mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi istihdam edilir?
77-) Devlet memurlarının hizmet şartlarını, Niteliklerini, Atanma ve yetiştirilmelerini ve diğer özlük işlerini, 657 kanunun 2.maddesine göre yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi yürürlüğe koyar?
78-) Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hangisi tarafından belirlenir?
79-) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri Hangi bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider yazılır?
80-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
81-) 5018 sayılı Kanuna göre bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
82-) Aşağıdakilerden hangisi harcama talimatında yer almaz?
83-) Sayıştay aşağıdaki idarelerin hangisi için genel uygunluk bildirimi hazırlamaz?
84-) 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle birlikte TBMMde hangi yılın kesin hesap kanunu teklifi birlikte görüşülür?
85-) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler kamuoyuna ne zaman duyurulur?
86-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisinin nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir?
87-) Kastamonu Belediyesi tarafından 2019 yılındaki kamu yatırım projesi gerçekleşme ve uygulama sonucuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
88-) Aşağıdaki idarelerin hangisine yedek ödenekten aktarma yapılamaz.?
89-) Zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde Jandarma Genel Komutanlığı harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek mutemete aşağıdaki giderlerden hangisi için gereken miktarda avans verilebilir?
90-) Amasya Üniversitesi tarafından kurumlara sağlanan teşvik ve desteklemeler kamuoyuna ne zaman açıklanır?
91-) Aşağıdaki projelerden hangisinin gelecek yıllara yaygın yüklenme süresi daha uzundur?
92-) 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gelir fazlalarını genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aktarmazlar?
93-) 5018 sayılı Kanuna göre Abana Belediyesine iç denetçi atanıp atanmayacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
94-) Aşağıdaki idarelerden hangisine Avrupa Birliği fonundan bir tutar aktarıldığında bu fonun kullanımı 5018 sayılı Kanuna tabi olmaz?
95-) Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
96-) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca taksitlendirilmemiş kamu zararı alacağının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?
97-) İç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
98-) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin usul ve esaslara göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün unsurlarından değildir?
99-) Mali yıl içinde ödeme emrine bağlandığı halde hak sahiplerinin talep etmemesi gibi nedenlerle ödenemeyen tutarlardan Hazine lehine zamanaşımına uğrayan tutarların hak sahiplerine ödenmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
100-) Genel uygunluk bildirimi ne zaman ve hangi kurum tarafından TBMMye sunulur?