++Sitene Ekle
online sınav Konuya göre sorular 1-) İşgalle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2-) A, B ve C birlikte bir otomobil satın almışlardır. A, daha sonra payını Üye satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3-) Aşağıdakilerden hangisi tapuya şerh verilebilecek kişisel haklardan değildir?
4-) Mye ait vazo üzerinde rehin hakkı sahibi olan R, bir süre saklaması için vazoyu kardeşi Kye verir. Bu arada M, vazo üzerinde C lehine de rehin kurar ve bu durum rehinli alacaklı Rye yazılı olarak bildirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
5-) Derneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6-) Yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
7-) Tam ehliyetsizlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8-) Karinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9-) Hakimin hukuk yaratması ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
10-) Sebepsiz zenginleşme ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
11-) A ile B arasında kurulan sözleşmede, B nin edimini zamanında ifa etmemesi durumundaA ya geciktiği her hafta için 100 TL ödeyeceği kararlaştırılmıştır. B, edimi zamanında ifa edememiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
12-) M, İstanbul da bulunan evini K ye kiraya vermiştir. Kira sözleşmesinin kurulmasından üç ay sonra K nın kardeşi Ü kendisinin de K ile birlikte kiracı olmak isteğini taraflara bildirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 99, f. 2 uyarınca: Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla da ödenebilir. Bu hükümde aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?
14-) Alacaklının temerrüdü ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
15-) Yapı malikinin sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
16-) A, temsilcisi T yi sebep göstermeksizin azletmiştir. Ancak A, T ye verdiği yetki belgesini geri almamıştır. T, elindeki yetki belgesini göstererek A adına ve hesabına iyi niyetli B ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
17-) Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
18-) Aşırı yararlanma ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
19-) Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dalları arasında yer alır?
20-) Devletin kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla egemen gücünü kullanarak kişilerden parasal değer edinmesine ne denir?
21-) Kişinin neticeyi öngördüğü halde “olursa olsun” diyerek suç işlemesi, suçun aşağıdaki hangi manevi unsurunu tanımlamaktadır?
22-) Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer almaz?
23-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları arasında yer alır?
24-) Aşağıdakilerin hangisinde hakim takdir yetkisini kullanmak zorundadır?
25-) Aşağıda yer alan hukukun kaynaklarından hangisi bağlayıcı nitelikte değildir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisine uygun sıralamayı ifade etmektedir?
27-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının nitelikleri arasında yer almaz?
28-) Aşağıdakilerden hangisi manevi bir yaptırımı ifade etmektedir?
29-) Din kurallarına uymamanın sosyal hayatta öngörülen yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
30-) Bireyler tarafından aksi kararlaştırılamayan hukuk kurallarına ne ad verilir?
31-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuku mevzu hukuktan ayıran nitelikteki normdur?
32-) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla birlikte, kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
33-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının çeşitleri arasında yer almaz?
34-) Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
35-) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi için sulh mahkemesi tarafından atanır?
36-) Bir kişi ile devlet ya da devletin kendi kurumları arasındaki ilişkilerini düzenleyen hukuk disiplinine ne ad verilir?
37-) Örf ve Adet Hukuku’nun manevi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetli sayılmaktadır?
39-) Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
40-) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetim mekanizmalarından biri değildir?
41-) Ahlak kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
42-) İdari Mahkemelerin karar ve hükümlerin temyiz yeri neresidir?
43-) Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağıdaki yollardan hangisine başvurur?
44-) Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
45-) Kamu hizmetlerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
46-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin bir unsuru değildir?
47-) Tek taraflı bir irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum yaratmak, mevcut bir hukuki durumu değiştirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak yetkisi veren haklara ne ad verilir?
48-) Aşağıdakilerden hangisi hakkın kötüye kullanılmasının unsurlarından değildir?
49-) Bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların yaptıkları irade açıklamaları hangisidir?
50-) Hükümsüzlük yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
51-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un alanına girmez?
52-) Aşağıdakilerden hangisi kamunun istihdam şekillerinden biri değildir?
53-) İlk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olup, hatalı olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesini sağlamak üzere davanın taraflarına tanınmış hukuki yolun genel adı nedir?
54-) Fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
55-) Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir
56-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?
57-) Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
58-) Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
59-) Tam ehliyetsiz olan A, son derece değerli bir tabloyu çok düşük bir bedelle satın almıştır. Bu işlemin geçerliliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
60-) Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni ile ilgili değildir?
61-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur?
62-) Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, hukukun hangi özelliğidir?
64-) Aşağıdakilerden hangisi açısından 1982 Anayasası’nda zaman içinde değişiklik yapılmamıştır?
65-) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki nedenlerden hangisi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi kanunla sınırlanabilir?
66-) Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda düzenlenmiş bir husus değildir?
67-) 1982 Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
68-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi için nitelikli bir çoğunluk gerekli değildir?
69-) Aşağıdakilerden hangisi merkezi devletin özelliklerinden birisi değildir?
70-) Aşağıdakilerden hangisi bakan olabilmek için aranan zorunlu şartlardandır?
71-) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerde görevinden istifa etmedikçe aday olamayacaklar arasında sayılmamıştır?
72-) Referandum, halk vetosu ve halk girişimi gibi kurumlara yer veren demokrasi uygulamasına ne ad verilir?
73-) Taşınırların tahsisi İle ilgili doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?1
74-) İdarelerin, sahip oldukları taşınırların tahsisi ile ilgili olarak doğru olan husus aşağıdakilerden hangisidir?
75-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
76-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinden değildir?
77-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
78-) Aşağıdakilerden hangisi Taşınır işlemlerinde kullanüan cetvellerden değildir?
79-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
80-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin görev ve sorumluluklarından değildir?
81-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
82-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
83-) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşımr devirlerinde doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
84-) Tüketim malzemeleriyle ilgili olarak doğru olmayan husus aşağıdakilerden hangisidir?
85-) Dayanıklı taşınırlar kapsamında yer almayan taşınır aşağıdakilerden hangisidir?
86-) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının bir araya getirilme işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında görevlendirilen kişiye ne ad verilir?
87-) Aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde kullanılan belgelerden değildir?
88-) Taşınır işlemlerde aşağıdaki defterlerden hangisi tutulmaz?
89-) KDV mükellefi olan kamu idarelerinde birim maliyetlerine aşağıdakiler den hangisi dahil edilmez?
90-) Aşağıdakilcrden hangisi taşınır edinme yöntemlerinden değildir?
91-) Aşağıdakilcrden hangisi yönetim hesabı cetvellerinden değildir?
92-) 66- Tüketim malzemelerinin çıkıştan hariç düzenlenen TİF lerin muhasebe birimine gönderilme süresi ne kadardır?
93-) Kamu idarelerinde taşınırların envanter kayıtlarını tutmak kimin görevidir?
94-) Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar ile tüketime verilen taşınırlar için hangi belgeler düzenlenir?
95-) Taşınır mal satın alındığında Veya değer artışı yapıldığı hâllerde hangi bedel üzerinden kayda alınır?
96-) Ambarların devri hangi belgenin düzenlenmesiyle yapılır?
97-) Taşınır yönetim hesabını kim verir?
98-) Dayanıklı taşınırların kamu personeline kullanılmak üzere verilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
99-) Kamu idareleri arasındaki bedelsiz devirler için asgari süre ne kadar olmalıdır?
100-) Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi halinde taşınırlar için düzenlenmesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?